J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Esu vizualiųjų kūrinių autorius

Tapę mūsų nariais vizualiųjų kūrinių autoriai (dailininkai, skulptoriai, grafikai, dizaineriai, architektai, taikomojo ar monumentalaus meno kūrėjai, iliustruotojai, scenografai, fotografai) savo autorių teisių administravimą patiki mums ir nuo tos akimirkos jiems nebereikia rūpintis šiais dalykais:

Atlyginimo surinkimas ir paskirstymas. Vizualiųjų kūrinių autoriams atlyginimas surenkamas už suteiktas teises kūrinius reprodukuoti (atgaminti ir publikuoti knygose, periodiniuose ir kituose leidiniuose); viešai skelbti per TV; retransliuoti per kabelinę TV, padaryti viešai prieinamais internete; viešai rodyti (eksponavimas parodose, už kurias yra renkamas įėjimo mokestis).

Taip pat vizualiųjų kūrinių autoriai gali gauti keturių tipų kompensacinį atlyginimą. Kompensacinis atlyginimas mokamas už meno kūrinio perpardavimą. Atlyginimas už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu, surenkamas iš tuščių laikmenų ir įrenginių, į kuriuos galima atgaminti (įrašyti) vizualiuosius kūrinius (kompiuteriai, mobilieji telefonai, USB raktai, CD ir pan.), pardavėjų. Šis atlyginimas autoriams yra kompensacija už tai, kad Lietuvos autorių teisių ir gretutinių įstatymas leidžia asmeniniam naudojimui pasidaryti vieną kūrinio kopiją be kūrinio autoriaus leidimo iš legalių šaltinių. Šis kompensacinis atlyginimas mokamas kartą per metus.

Taip pat vizualiųjų kūrinių autoriai gauna kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose ir kūrinių atgaminimą reprografijos būdu.

Atstovavimas užsienio šalyse. Vizualiųjų kūrinių autoriai yra atstovaujami užsienio šalyse pagal abipusio atstovavimo sutartis su užsienio autorių kolektyvinio administravimo bendrijomis. Informacija apie mūsų narius yra skelbiama tarptautiniame autorių kataloge The Interested Parties Information System (IPI).

Teisininkų konsultacijos. Asociacijos nariai gauna nemokamas asociacijos teisininkų konsultacijas.

Projektų finansavimas. Asociacijos LATGA nariai turi teisę teikti paraiškas dėl dalinio projektų finansavimo iš Asociacijos LATGA Kūrybinės veiklos fondo.

Dalyvavimas organizacijos valdyme. Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai tvirtinami kartą ar du per metus vykstančiame Visuotiniame narių susirinkime (VNS), į kurį kviečiami visi nariai. Taip pat mūsų nariai turi teisę dalyvauti Tarybos narių ir Prezidento rinkimuose (ir iškelti savo kandidatūras, ir rinkti), kurie vyksta kas ketverius metus.

Svarbiausia sąlyga norint tapti mūsų nariais – jūsų sukurti vizualieji kūriniai (tapybos, grafikos darbai, skulptūros, fotografijos ar kiti) buvo / yra viešai naudojami.

Gali būti, kad mes jūsų jau ieškome ir norime sumokėti surinktą atlyginimą, tad pirmiausia žvilgtelkite, ar jūsų nėra ieškomų autorių / paveldėtojų sąraše.

Norint tapti mūsų nariu, jums reikės žengti viso labo tris žingsnius.

Pirmas žingsnis. Užpildykite prašymą priimti į narius Asociacijos LATGA direktorei.

Prašymo forma word / elektroninė

Antras žingsnis. Patenkinus prašymą priimti į narius (būsimų narių sąrašus skelbiame savo interneto svetainėje), nepamirškite sumokėti 10 Eur vienkartinio stojamojo nario mokesčio. Tai galima padaryti susimokant grynais pinigais buhalterijoje, taip pat pervedant į mūsų sąskaitą SEB banke LT71 7044 0600 0038 2455 ir mokėjimo paskirtyje nurodant „stojamasis nario mokestis“. Jeigu mokama ne iš stojančiojo sąskaitos, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti stojančiojo asmens vardą ir pavardę.

Trečias žingsnis. Sumokėjus nario mokestį mūsų specialistai netrukus jums atsiųs jau parengtą narystės sutartį, kurią teliks pasirašyti ir pristatyti į asociacijos būstinę. Be abejonės, sutarties originalus taip pat galima atsiųsti su parašais paštu arba skenuotas / fotografuotas kopijas su parašais el. paštu. Dokumentų skiltyje galima rasti narystės sutartį ir susipažinti su jos sąlygomis, tačiau patiems jos pildyti nereikia.

Jeigu jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas, tačiau norite gauti atlyginimą už vizualiųjų kūrinių naudojimą, užpildykite šią formą ir atsiųskite Vizualiųjų menų poskyrio vadovei.

Jeigu autorius buvo Asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą / testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.

Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, pažymų, patvirtinančių autorystę mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.

Primename, kad turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties.

Vilija Tylingo
Vyr. buhalterės pavaduotoja

Grožinės ir mokslinės literatūros autoriai (rašytojai, poetai, vertėjai, knygų iliustruotojai ir dailininkai) turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, kuris yra mokamas kartą per metus (birželio mėnesį) už vienus praėjusius metus. Bendrą sumą šio atlyginimo išmokėjimui kasmet skiria Kultūros ministerija. Konkrečiam  autoriui išmokamo kompensacinio atlyginimo dydis priklauso nuo to, kiek kartų autoriaus knyga išduota skaitytojams bibliotekose. Kompensacinis atlyginiams už knygų panaudą yra skaičiuojamas pagal 64 Lietuvos viešųjų bibliotekų pateikiamus duomenis.

Autoriai, vertėjai, knygų iliustruotojai ir dailininkai, norintys gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose turi pateikti kiekvienai knygai atskirą paraiškos formą.

Paraiškas reikia pildyti tik kartą, kasmet registracijos kartoti nereikia, nebent norite sąrašą papildyti naujais knygos leidimais.

Daugiau informacijos apie kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose galite rasti čia.

Paraiškos forma knygoms (elektroninėword)

Paraiškos forma meno albumams (elektroninė / word)

Jurga Bražiūnienė
Knygų panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovė

Grožinės ir mokslinės literatūros autoriai (rašytojai, poetai, knygų iliustruotojai, dailininkai ir fotografai) taip pat turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už jų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos (t.y. kopijavimo bei spausdinimo) būdu. Šis atlyginimas surenkamas iš įmonių, kurios teikia mokamas reprografinio atgaminimo (t.y. kopijavimo bei spausdinimo paslaugas), taip pat iš reprografijos (t.y. kopijavimo ir spausdinimo) įrangos importuotojų ir gamintojų.

Kompensacinis atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu yra mokamas kartą per metus (birželio mėnesį) už vienus praėjusius metus.

Kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu gauna tie autoriai, kurie užpildė paraiškas dėl kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose, todėl atskirai paraiškų dėl reprografijos pildyti nereikia. Šis atlyginimas yra paskaičiuojamas pagal knygų panaudos bibliotekose duomenis.

Daugiau informacijos apie kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu galima rasti čia.

Dokumentų formos ir 
naudinga informacija
 • Narių priėmimo tvarka (pdf)
 • Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius (word / elektroninė)
 • Narystės sutarties pavyzdys (pdf)
 • Vizualiųjų menų kūrinio autoriaus narystės sutarties priedas (pdf)
 • Autoriaus registracijos kortelė (word)
 • Autorinio atlyginimo, surinkto už vizualiųjų menų kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Paraiškos forma knygoms (elektroninė / word)
 • Paraiškos forma meno albumams (elektroninė / word)
 • Kūrybinės veiklos fondo aprašas (pdf)
 • Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Kompensacinio atlyginimo, surinkto už knygų panaudą bibliotekose, paskirstymo taisyklės (pdf)
 • Informacija apie meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimo teisę (pdf)

dažniausiai
užduodami klausimai

Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, autorių teisės atsiranda nuo kūrinio sukūrimo momento, tad kūrinių niekur nereikia registruoti. Gaminių dizainą ir prekės ženklus registruoja Valstybinis patentų biuras.

Viešinant kūrinį visada atsiranda rizika, kad kažkas jį panaudos be leidimo. Ginčuose dėl autorystės praverčia turėti įrodymų, kad jūs kūrinį sukūrėte pirmiau: turėti kopiją leidinio, kur jūsų kūrinys paskelbtas, nurodant jus kaip autorių. Prieš dalyvaujant konkurse ar siūlant užsakovui savo projektą, kūrinio/projekto nuotrauką išsisiųskite sau registruotu paštu ir laikykite voką neatplėštą. Tai bus kūrinio sukūrimo datos įrodymas. Jei dalyvaujate konkursuose, tai kūrinį/projektą  teikite tik pasirašytinai. Viešinant savo kūrinį, visuomet nurodykite savo autorystę ir © ženklą.

Svarbu, kokias teises suteikiate ar perduodate ir kokiam laikotarpiui. Rekomenduojame teises suteikti, o ne perduoti. Ne išvardinti visas teises iš įstatymo, o suteikti tik tas, kurių reikia kūrinių naudotojui. Už kiekvieną suteikiamą teisę autoriui turėtų būti numatytas autorinis atlyginimas. Jei esate Asociacijos LATGA narys, atsiųskite mums sutartį prieš pasirašydami. Narystės sutartimi esate įsipareigojęs neperduoti kitiems asmenims teisių, kurias patikėjote administruoti mums.

Toks panaudojimas yra susijęs su autorių turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, todėl reikia gauti autoriaus leidimą. Kai autoriaus turtinės teisės nebegalioja (praėję 70 metų po autoriaus mirties), kūrinius naudoti galima, tačiau nepažeidžiant autoriaus neturtinių teisių (autorystės, teisės į autoriaus vardą ir teisės į kūrinio neliečiamybę). Nesant autoriaus įpėdinių ir pasibaigus jo turtinių teisių galiojimo terminui, autoriaus neturtinių teisių apsauga rūpinasi Kultūros ministerija.

Asociacija LATGA perveda jums priklausantį autorinį atlyginimą, nuo kurio jau sumokėti mokesčiai valstybei, išskyrus iš užsienio gautą atlyginimą.