Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

Prenumeruok naujienlaiškį.

  Paskelbta: 2022-05-04

  Svarbiausi Visuotinio narių susirinkimo (04.26) sprendimai

   width=

  Pristatome jums svarbiausius Visuotiniame narių susirinkime balsų dauguma priimtus sprendimus ir vidinių asociacijos dokumentų pakeitimus.

  Skaidrumo ir finansinė ataskaita

  • 2021 metais surinkta 7 363 797 Eur autorinio atlyginimo. Tai yra 11,31 % daugiau nei 2020 m. Iš jų 5 181 244 Eur surinko ir išmokėjo Muzikos skyrius. 2 182 553 Eur – Menų skyrius.
  • Lietuvių autoriams išmokėjome 3 817 431 Eur. T.y. 445 tūkst. daugiau nei 2020 m.
  • Iš LATGA fondų finansuota daugiau nei 200 projektų. Išdalinta apie 450 000 Eur.
  • 2021 metais surinko pajamų 4.6 % daugiau, nei 2020 metais (t. y. 60 955 Eur daugiau).
  • Specialių atskaitymų, skirtų administracinėms išlaidoms dengti, surinkta 9.5 % daugiau, nei 2020 metais.
  • 2021 metais išlaidos sumažėjo 2,36 % (t. y. 33 113 Eur).
  • Finansinė ataskaita yra patvirtinta audito kompanijos UAB „In Salvo“. Audito nuomonė dėl finansinės atskaitomybės yra tokia, kad visos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia asociacijos finansinę padėtį 2021 m. gruodžio 31 dienai bei teisingai atspindi ir finansinius veiklos rezultatus.

  Skaidrumo ir finansinė ataskaita (peržiūrėti / atsisiųsti)

  Asociacijos LATGA įstatų keitimo projektas

  • Narystė. Koreguotos narystės sąlygos. Įtvirtinta nuostata, kad asociacija, vadovaudamasi vidaus dokumentais, pasirašytų atstovavimo ar kitų sutarčių pagrindu, gali atstovauti ir kitiems autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojams, kitais nei narystės pagrindais. Sprendimą priimti į LATGA narius priims ne be Taryba, o Direktorius.
  • Nuo šiol Tarybai vadovaus nebe Prezidentas, o Tarybos pirmininkas.

  Taryba iš savo narių rinks Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Asmenys, norintys kandidatuoti į Asociacijos kolegialių ir vienasmenių valdymo organų, ne valdymo organų, priežiūros funkcijas atliekančio organų narius, privalės iki pranešime apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą, nurodytos datos pateikti nustatytos formos prašymą, kuriame turi būti pateikiama informacija apie kandidatuojantį asmenį, patvirtinanti jo atitikimą įstatuose nurodytiems reikalavimams.

  • Atsisakyta Visuotinio narių susirinkimo renkamos Etikos komisijos.
  • Pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas galės vykti tą pačią dieną kaip ir neįvykęs Visuotinis narių susirinkimas. Visuotinis narių susirinkimas gali būti organizuojamas ir nuotoliniu būdu. Taip pat įvedamas nuotolinis balsavimas.

  Asociacijos LATGA įstatų keitimo projektas  (peržiūrėti / atsisiųsti ).

  Narystės sąlygų aprašo projektas (peržiūrėti / atsisiųsti )

  (Pastaba:  įstatų pakeitimai ir naujos narystės sąlygos įsigalios tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos).

  Fondai

  • Nuo šiol Socialinis kultūrinis fondas vadinsis Muzikos autorių fondu.
  • Taryba gali priimti sprendimą Paraiškų vertinimui pasitelkti nepriklausomus ekspertus. Maksimalus ekspertų, kurie gali būti pasitelkti Paraiškų vertinimui skaičius – 3.
  • Kūrybinės veiklos fondo paraiškų vertinime Taryba taip pat galės pasitelkti ekspertus. Maksimalus ekspertų, kurie gali būti pasitelkti paraiškų vertinimui skaičius – 5 (po vieną literatūros, muzikos, dramos, audiovizualinių ir vizualinių sričių projektų vertinimui).
  • Atsižvelgiant į itin sudėtingą situaciją, kurioje atsidūrė Ukraina ir jos autoriai dėl Rusijos karinių veiksmų, turėjome nusimatyti instrumentus (ypatingai finansinius), kuriuos Asociacija LATGA turėtų galimybę naudoti, siekiant suteikti pagalbą nuo karo nukentėjusiems Ukrainos autoriams. Taip pat svarbu turėti finansinius instrumentus, kuriuos nelaimės atveju Asociacija LATGA galėtų naudoti ir siekiant suteikti papildomą pagalbą savo nariams ar kitų šalių autoriams. Įsteigėme Autorių fondą, kuriame esančios lėšos šiuo metu galėtų būti skiriamos karo pabėgėlių ar nuo karo nukentėjusių autorių ir jų teisių turėtojų paramai, paliekant Asociacijos LATGA Tarybai teisę priimti konkrečius sprendimus dėl šių lėšų panaudojimo praktinio įgyvendinimo bei ateityje, pasikeitus situacijai, skirti Autorių fonde esančias lėšas kitiems tikslams. Šio fondo lėšas sudarys 10 proc. nuo nepaskirstomų sumų dalies.

  Susiję dokumentai:

  Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo projektas (peržiūrėti / atsisiųsti )

  Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti )

  Pasiūlymas dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo  (peržiūrėti / atsisiųsti )

  Autorinio atlyginimo už kūrinių  panaudojimą paskirstymo taisyklės

  • Pilnai struktūriškai pertvarkytos, atnaujintos ir modernizuotos autorinio atlyginimo už muzikos kūrinių panaudojimą paskirstymo taisyklės. Be struktūrinių bei aktualinimo pakeitimų, atsižvelgiant į naujausią praktiką numatyta, kad tais atvejais, kuomet kūrinių naudotojo sumokamas autorinis atlyginimas nepasiekia tam tikros sumos ir/arba toks kūrinių naudotojas nepateikia kūrinių naudojimo ataskaitos, jo sumokėtas autorinis atlyginimas yra paskirstomas proporcingai kartu su kitų tos pačios kategorijos kūrinių naudotojų sumokėtu autoriniu atlyginimu.
  • Dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriams autorinis atlyginimas už kūrinių viešą paskelbimą internete bus išmokamas kartą per mėnesį, o ne kartą per ketvirtį. Tokiu būdu autorinis atlyginimas narius pasieks greičiau. Be to, nuo šiol kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais dalis, tenkanti dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriams, bus skirstoma ne tik už autorių kūrinius spektakliuose, kurių įrašai transliuoti Lietuvos televizijų eteryje, bet ir viešai skelbti internete.

  Susiję dokumentai:

  Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo taisyklių pakeitimo projektas (peržiūrėti / atsisiųsti)

  Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimo projektas (peržiūrėti / atsisiųsti)

  Visus VNS dokumentus rasite čia: https://bit.ly/3Fm9L56

  Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

  Prenumeruok naujienlaiškį.