Naujienos

Naujienos

2016-06-07 Įvyko Asociacijos LATGA Tarybos posėdis

2016 06 01

Taryba patenkino šių autorių prašymus, kurie išreiškė norą tapti Asociacijos LATGA nariais. Asociacijos LATGA kolektyvas nuoširdžiai sveikina:

Muzikos ir tekstų autorius Gintarių Petkų, Arnoldą Jalianiauską, Arną Stankevičių, Deividą Nazarovą, Kristijoną Ribaitį, Audrių Šalnį;

Muzikos autorių Martyną Gailių;

Teksto autores Renatą Kuršytę, Dianą Panavienę, Diletą Meškaitę Kisielienę, Eglę Nachajienę;

Fotografus Vytautą Daraškevičių, Gintarą Česonį, Dainių Ščiuką, Martyną Aleksą;

Audiovizualinių kūrinių autorę Ievą Šakalytę, Lionginas Grigonis;

Vertėjas Zitą Saukienę, Agniją Leonovą;

Dailininkes Aušrą Andziulytę, Svetlaną Ovinovą.

LATGA Tarybos sprendimas dėl tarifų pakeitimo ir papildymo

Pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Kūrinių naudotojams, mokantiems autorinį atlyginimą pagal neterminuotas autorines-licencines sutartis, gali būti taikomos žemiau pateikto dydžio mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos, jeigu pasirašytos sutartys galioja 5 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 5% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, jeigu pasirašytos sutartys galioja 10 ir daugiau metų, suteikiama papildoma 10% mokėtino autorinio atlyginimo nuolaida, laikantis žemiau išdėstytų sąlygų:

  1. 1.     Kūrinių naudotojas yra sudaręs autorines-licencines sutartis dėl visų jam priklausančių ūkinės-komercinės veiklos vietų, kurios naudojami LATGA repertuaro kūriniai;
  2. 2.     Sutartis per jos galiojimo laikotarpį nebuvo nutraukta ir/ar sustabdyta ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui;
  3. 3.     Laiku apmokamos visos LATGA pateiktos sąskaitos, per sutarties galiojimo laikotarpį LATGA nėra pareiškusi raštiškų pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nesikreipė į teismus ir/ar skolų išieškojimo bendroves dėl įsiskolinimo išieškojimo;
  4. 4.     Laiku teikiama sutartyse apibrėžta autorinio atlyginimo surinkimui ir pasiskirstymui reikalinga informacija.

Suteikta nuolaida gali būti panaikinta, kūrinių naudotojui neapmokėjus LATGA pateiktų sąskaitų, nepateiktus sutartyse apibrėžtos autorinio atlyginimo surinkimui ir paskirstymui reikalingos informacijos po raštiško LATGA įspėjimo ir/ar paaiškėjus faktui, kad kūrinių naudotojas naudoja LATGA repertuaro kūrinius, neturėdamas atitinkamos autorinės-licencinės sutarties. Suteiktos ir panaikintos mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos taikymas gali būti gali būti grąžintas, pašalinus aukščiau nurodytas sąlygas. Kūrinių naudotojams, sutarčių galiojimo laikotarpiu turėjusiems įsiskolinimų, dėl kurių LATGA siuntė raštiškas pretenzijas, kreipėsi į teismus ir/ar skolų išieškojimo bendroves, terminas, nuo kurio gali būti taikomos aukščiau pateiktos mokėtino autorinio atlyginimo nuolaidos, skaičiuojamas ne nuo sutarties įsigaliojimo, o nuo paskutinės skolos apmokėjimo datos.