Naujienos

Naujienos

LRT radijas kviečia dalyvauti lietuviškos populiarios dainos konkurse

2017 10 05

LRT radijas kviečia Lietuvos muzikos autorius dalyvauti lietuviškų populiarių dainų konkurse. Dainas galima siųsti adresu dainoskonkursas@lrt.lt iki gruodžio 18 d. Pridedame konkurso taisykles. 

 

Lietuviškų populiarių dainų  konkurso TAISYKLĖS

 

 I. Bendrosios nuostatos

 

 1. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau vadinama organizatorius) organizuoja lietuviškos populiarios dainos konkursą (toliau – konkursas).
 2. Konkursas skirtas LRT Radijo talentingų dainų autorių ir profesionalių muzikantų kūrybiškumui skatinti, lietuviškos populiariosios dainos žanro prestižui kelti, pildyti LRT Radijo programą naujomis dainomis.
 3. Konkurso taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimo bei tolesnio dainų skleidimo viešoje erdvėje tvarką.
 4. Autoriai, dalyvaujantys konkurse, toliau vadinami Dalyviais.
 5. LRT organizacinė komanda toliau taisyklėse vadinami Organizatorius.
 6. Kūriniai (muzika su tekstu), skirti transliuoti per LRT radiją, toliau vadinami Daina(-os).

 

II. Konkurso organizatoriAUS pareigos

 

 1. Organizatorius įsipareigoja:

7.1.   Viešai skelbti informaciją apie konkurso eigą LRT radijo programose ir LRT portale,  adresu www.lrt.lt;

7.2.   Sudaryti vertinimo komisiją. Ją sudaro Lietuvos populiarios muzikos atlikėjų, kūrėjų, LRT kūrybinių darbuotojų atstovai, nepriklausomas ekspertas bei LRT kalbos kultūros redaktorius. Komisijos nariai negali dalyvauti konkurse. Komisija įsipareigoja objektyviai vertinti ir atrinkti gautus Dainų garso įrašus;

7.3.   Piniginėmis premijomis bei padėkos raštais apdovanoti Dalyvius, laimėjusius pirmąsias tris vietas, skirti specialius prizus kitiems Dalyviams;

7.4.   Geriausias Dainas transliuoti LRT radijo ir LRT televizijos programose.

 

IIi. Konkurso Dalyvių pareigos

 

 1. Konkurse dalyvauja Lietuvos ir lietuvių išeivijos dainų autoriai, turintys kūrybinės veiklos patirtį, prodiuseriai ir profesionalūs muzikantai.
 2. Dalyviams suteikiama galimybė atskleisti savo kūrybinius sumanymus savitai, profesionaliai ir šiuolaikiškai, nenuklystant į specifinius muzikos stilius, banalias melodines, tekstines ir ritmines muzikines formules.
 3. Atlikėjai privalo laikytis lietuvių norminės kalbos kirčiavimo ir tarties nustatytų taisyklių, profesionaliai ir įtaigiai perteikti autoriaus kūrybinį sumanymą.
 4. Konkurso Dalyvių amžius – nuo 18 metų.
 5. Konkurso Dalyvių skaičius neribojamas.
 6. Vienas Dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip dvi dainas.
 7. Dainos autorių skaičius neribojamas, Daina gali būti kolektyvinės kūrybos.
 8. Konkurso Dalyvis privalo pateikti Organizatoriui techniškai tvarkingą Dainos garso įrašą, atitinkantį specialius garso įrašams keliamus reikalavimus, dainos tekstą,  tikslius savo duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, tel. numeris.
 9. Dalyvis, nepateikęs informacijos apie save, pateikęs techniškai netvarkingą Dainos garso įrašą arba pateikęs jį po 2017 m. gruodžio 18 dienos, konkurse nedalyvauja.
 10. Dalyviai privalo laikytis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo reikalavimų. Jie tiesiogiai atsakingi, kad nebūtų pažeidžiamos autorių  ir gretutinių teisių subjektų teisės.
 11. LRT įgyja teisę transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti Dainų garso įrašus savo radijo ir televizijos programose, įskaitant jų transliacijas internete ir (ar) bet kuriuo kitu belaidžiu būdu, bet kokiu garsų siuntimo prietaisu visoje aprėpties teritorijoje, neribojant transliacijų skaičiaus, trukmės ir termino.

 

IV. Konkurso reikalavimai Dainoms

 

 1. Dainų stilistika ir tematika gali būti įvairi. Prioritetas - pagavioms, teigiamas emocijas, pozityvius jausmus žadinančioms, šiuolaikine muzikine kalba sukurtoms dainoms.
 2.  Dainos tekstas turi būti lietuvių kalba. Dainos tekstą muzikos autoriai sukuria patys arba gali pasinaudoti kitų autorių ar profesionalių poetų tekstais. Jie neturi skatinti rasinės diskriminacijos, alkoholio ir narkotikų vartojimo, žmonių supriešinimo ir kitokių negatyvių reiškinių. Vengti necenzūrinių, vulgarių žodžių.
 3. Konkursui teikiama Daina (muzika) turi būti originali, niekur nepublikuota, niekieno neįsigyta  iki 2018 m. vasario 12 dienos.
 4. Dainos trukmė – iki 4 min.
 5. Dalyviai, kurių Daina neatitinka reikalavimų, konkurse nedalyvauja.

 

V. Konkurso etapai

 

 1. Pirmas etapas:

24.1. Konkurso taisyklių bei termino, per kurį turi būti sukurta Daina, paskelbimas ir su konkurso organizavimu susijusios reklaminės medžiagos sklaida per LRT, interneto svetainėje www.lrt.lt ir spaudoje.

 

 1. Antras etapas:

25.1. Dalyvių ir Dainų registracija. Dalyvis pristato kokybišką Dainos garso įrašą ir trumpą kūrybinės biografijos aprašą, nurodo Dainos muzikos, teksto, aranžuotės autorius, fonogramos gamintoją, pateikia atspausdintą Dainos tekstą el. formate.

25.2. Kokybės reikalavimas Dainos garso įrašui: wav bylos formatas (16 bitų/48 kHz kokybės, stereo).

25.3. Dalyviai pateikia dainos garso įrašą per https://wetransfer.com/.

El. pašto adresas: dainoskonkursas@lrt.lt

 

 Trečias etapas: Dainų atranka.

26.1. Pirmas turas. Komisija atrenka geriausias Dainas, pateksiančias į antrąjį turą ir informuoja apie tai Dalyvius el. paštu arba nurodytu telefonu;

26.2. Antras turas. Komisijos sprendimu Dainos, patekusios į antrąjį turą, patalpinamos LRT interneto portale ir pradedamos tiesiogiai transliuoti per LRT Radiją. Balsuoti už patinkančias Dainas galima tiesioginio eterio metu telefonu ir LRT interneto portale. Antrajame ture Dainas vertins komisijos nariai, klausytojai ir interneto lankytojai. Komisijos balų visuma sudarys 50% bendro vertinimo. Klausytojų ir interneto lankytojų balų visuma sudarys kitus 50% bendro vertinimo. Tuo atveju, jei Daina pelno vienodą balų skaičių, lemiama sprendimo teisė suteikiama komisijai.

 1. Finalas. 2018 m. vasario 18 d. - speciali šventinė LRT Radijo programa, skirta Lietuvos valstybingumo 100-čiui pažymėti, kurioje bus pristatytos daugiausiai balų surinkusios Dainos, paskelbti ir apdovanoti konkurso pirmųjų trijų vietų bei specialių prizų laimėtojai. Pirmąsias tris vietas užėmusios ir specialius prizus pelniusios Dainos apdovanojamos diplomais ir piniginėmis premijomis (sumos nurodytos atskaičius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus mokesčius:

                            pirma vieta – 2.000 Eur (du tūkstančiai eurų)

                            antra vieta –  1.500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų)

                            trečia vieta – 700 Eur (septyni šimtai eurų)

                            Specialūs prizai.   

                            

VI. Konkurso eiga

 Informacija apie konkursą skelbiama LRT interneto svetainėje ir LRT radijo ir LRT  televizijos programose.

 1. Konkurso taisyklės paskelbiamos 2017 m. rugsėjo 12 d.
 2. Daina turi būti sukurta, įrašyta ir pateikta Organizatoriui ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 18 d.
 3. Laiko, skirto Dainos įrašo galutiniam paruošimui antrajam turui laikotarpis – 2017 m. gruodžio 20 - 29 d.
 4. Pirmo turo laikotarpis, skirtas žiuri atrinkti dainas antrajam konkurso turui

2018 m. sausio 03 – 10 d.

 1. Priklausomai nuo Dainų skaičiaus, garso įrašo techninės būklės, komisija pasilieka teisę keisti pirmajam atrankos turui skirtą laiką, apie tai informuodama Dalyvius jų nurodytais el. paštu ar telefonu.
 2. Antro atrankos turo laikotarpis – 2018 m. sausio 15 –  vasario 12 d.
 3. Finalas – konkurso nugalėtojų bei prizininkų paskelbimas ir apdovanojimas LRT Radijo šventinėje programoje 2018 m. vasario 18 d. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, konkurso komisija pasilieka teisę keisti Antro atrankos turo eigą ir Finalo datą.

 

VII. ATSAKOMYBĖ

 36. Organizatorius atsako už šių taisyklių tinkamą vykdymą ir prizų įteikimą juos laimėjusiems Dalyviams pagal šių taisyklių sąlygas.

37. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojo neįmanoma pasiekti telefono numeriu ar elektroniniu paštu, kuriuos Dalyvis nurodė.

38. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.

 

VIII. Baigiamosios nuostatos

 

39. Organizatorius pasilieka teisę keisti ir pildyti konkurso taisykles, apie tai informuodami Dalyvius jų nurodytais el. paštu ar telefonu.

40. Konkursui atsiųsta medžiaga Dalyviui negrąžinama.

41. Dalyvavimas konkurse Dalyviui reiškia jo sutikimą su visomis šių taisyklių sąlygomis ir jų pakeitimu bei papildymu.

42. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių taisyklių nustatyta tvarka.

43. Organizatoriaus įgaliotas už Konkursą atsakingas asmuo – Birutė Paškevičienė, tel. Nr. 85 2363089, el. paštas: birute.paskeviciene@lrt.lt