LATGA taryba

Taryba yra kolegialus asociacijos valdymo organas. Tarybą sudaro 13 narių. Tarybos kadencija – ketveri metai. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Šešis Tarybos narius iš Asociacijos narių renka ataskaitinis rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas. Po vieną Tarybos narį deleguoja Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos iš Asociacijos narių.

Tarybos pirmininkas yra vienasmenis organas. Pirmininkas renkamas Tarybos pirmojo susirinkimo metu. Tarybos pirmininkui negalint eiti savo pareigų, jį pavaduoja Tarybos narių išrinktas pirmininko pavaduotojas.

©Leonardas Borotinskas

2022 © Leonardas Borotinskas

LATGA yra atvira, girdinti ir atliepianti savo nariams organizacija. Mes, Taryba, puikiai suvokiame, kad turime išklausyti įvairių sričių autorius ir ieškoti tinkamai subalansuotų sprendimų.

Tarybos pirmininkė

Raminta Naujanytė-Bjelle

muzikos autorė išrinkta VNS

Tarybos nariai

Paskutiniai Tarybos rinkimai vyko 2020 m. spalio 10 d.

Eglė Ganda Bogdanienė

dailininkė deleguota Dailininkų sąjungos

Gintaras Česonis

fotomenininkas deleguotas Fotomenininkų sąjungos

Birutė Jonuškaitė-Augustinienė

rašytoja ir poetė deleguota Rašytojų sąjungos

Antanas Kučinskas

kompozitorius deleguotas Kompozitorių sąjungos

Vytautas Kvietkauskas

žurnalistas deleguotas Žurnalistų sąjungos

Audrius Stonys

kino režisierius deleguotas Kinematografininkų sąjungos

Vytautas Vaicekauskas

tautodailininkas deleguotas Tautodailininkų sąjungos

Leon Somov

muzikos autorius išrinktas VNS

Stanislavas Stavickis-Stano

muzikos autorius išrinktas VNS

Laurynas Šarkinas

muzikos autorius išrinktas VNS

Raminta Naujanytė-Bjelle

muzikos autorė išrinktas VNS

Donatas Ulvydas

kino režisierius išrinktas VNS

Vaidotas Valiukevičius

muzikos autorius išrinktas VNS

Revizijos komisijos nariai

Revizijos komisiją sudaro 5 asociacijos nariai, kuriuos ketverių metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas.

Ona Čirvinskienė

poetė ir dainų tekstų autorė

Inga Kuliavienė

leidybos kompanijos „Prior Musica“ atstovė

Kazimieras Likša

muzikos autorius

Edita Utarienė

dailininkė

Gediminas Zujus

muzikos autorius

Tarybos veikla

 • Iš Tarybos narių rinkti Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.
 • Nustatyti privalomas Asociacijos veiklos užduotis.
 • Svarstyti ir teikti Visuotiniam narių susirinkimui autorinio atlyginimo susirinkimo ir paskirstymo taisykles bei metodus.
 • Svarstyti ir teikti Visuotiniam narių susirinkimui autorinio atlyginimo atskaitymų, skirtų kolektyvinio administravimo sąnaudoms padengti, dydį.
 • Tarp Visuotinių narių susirinkimų, kas ketvirtį, atsižvelgus į jo finansinius rezultatus bei Direktoriaus siūlymus, spręsti dėl autorinio atlyginimo atskaitymų, skirtų kolektyvinio administravimo sąnaudoms padengti, dydžių sumažinimo.
 • Vadovaujantis Visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis Asociacijos taikomų atlyginimo tarifų (įskaitant atlyginimo tarifų nuolaidas) patvirtinimo bendrosiomis sąlygomis nustatyti autorinių atlyginimų už kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą tarifus.
 • Priimti sprendimus dėl Asociacijos buveinės keitimo.
 • Skirti ir atšaukti Direktorių, nustatyti jo pareiginį atlyginimą, sudaryti su Direktoriumi darbo sutartį bei nustatyti jo pareigybines funkcijas.
 • Tarybos kadencijos laikotarpiui rengti ir tvirtinti strateginius veiklos planus ir Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka svarstyti ir pateikti Visuotiniam narių susirinkimui metines Asociacijos veiklos ataskaitas.
 • Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka spręsti Visuotinio narių susirinkimo pavestus ir kitus svarbius Asociacijos veiklos klausimus.
 • Priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo.
 • Skirti ir atšaukti Asociacijos LATGA ne valdymo organų narius, tvirtinti jų atlyginimus (jei tokie numatyti), kitas pinigines ir nepinigines išmokas.
 • Priimti sprendimą dėl nario pašalinimo iš Asociacijos.
 • Tvirtinti narystės Asociacijoje sutarties pavyzdinę formą ir atstovavimo kitais, nei narystė pagrindais, sutarties pavyzdinę formą;
 • Tvirtinti Asociacijos LATGA informacijos teikimo nariams tvarką.
 • Tvirtinti teisinių paslaugų teikimo tvarką.
 • Svarstyti kitus klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.
 • Tvirtinti sprendimą dėl Asociacijos LATGA garbės ženklo „Ad Astra“ (toliau – Garbės ženklas) apdovanojimo skyrimo. Paaiškėjus, jog asmenys, kuriems įteikti Garbės ženklai pažeidžia Asociacijos LATGA įstatus, Asociacijos LATGA narystės sąlygas ar atsisako apdovanojimo, Asociacijos LATGA Taryba savo sprendimą dėl apdovanojimo skyrimo gali pripažinti netekusiu galios, o tokį asmenį išbraukti iš apdovanotųjų sąrašo. Tokiu atveju minėtas asmuo turi teisę įteikto Garbės ženklo negrąžinti.

Tarybos darbo reglamentas (patv. 2022-04-26)

Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

Prenumeruok naujienlaiškį.