J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

TEISĖS AKTAI

LATGA dokumentai
Teisės aktai
Nacionaliniai teisės aktai
 • LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (pdf)
 • Autorių teisių ir gretutinių teisių nr. VIII-1185 20, 201, 65, 78 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo įstatymas (pdf)
 • Administracinių nusižengimų kodekso 122 straipsnis (pdf)
 • Baudžiamojo kodekso XXIX skyriaus 191-194 straipsniai (pdf)
Tarptautiniai teisės aktai
 • Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos (pdf)
 • Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutartis (pdf)
 • Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (pdf)
Poįstatyminiai teisės aktai
 • 2003 m. Nutarimas dėl autorių ir atlikėjų asmeninių neturtinių teisių apsaugos tvarkos patvirtinimo (pdf)
 • 2007 m. Dėl autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos paskyrimo (pdf)
 • 2007 m. Įsakymas dėl autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo muzikos kūrinių viešo atlikimo ir viešo paskelbimo srityje rekomendacijų patvirtinimo (pdf)
 • 2010 m  Įsakymas dėl autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijų patvirtinimo (pdf)
 • 2014 m. Įsakymas dėl kolektyvinio administravimo asociacijų, atsakingų už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą, paskyrimo (pdf)
 • 2016 m. Įsakymas dėl lietuvos respublikos kultūros ministro 2012 m. Vasario 29 d. Įsakymo nr. Įv-154 “dėl kolektyvinio administravimo asociacijos, atsakingos už kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais reprografijos būdu administravimą, paskyrimo” pakeitimo (pdf)
 • 2018 m. Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo (pdf)
 • 2019 m. Sprendimas dėl teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų tiekėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (pdf)
Europos Sąjungos direktyvos
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 2019/790 (pdf)
 • Direktyva dėl internetu transliuojamų programų bei retransliuojamų TV ir radijo programų 2019/789 (pdf)
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų 2017/1564 (pdf)
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje 2014/26/ES (pdf)
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo 2012/28/ES (pdf)
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiama direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų 2011/77/ES (pdf)
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje 2006/115/EB (pdf)
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų 2006/116/EB (pdf)
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 2004/48/EB (pdf)
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų derinimo 2001/29/EB (pdf)
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl originalaus meno kūrinio perpardavimo teisės autoriaus naudai 2001/84/EB (pdf)
 • Tarybos direktyva dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, koordinavimo 93/83/EEB (pdf)
Radvilė Bieliauskienė
Teisės skyriaus vadovė
Justina Madatovienė
Teisininkė