J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118
Privatumo politika
ii
Slapukų politika
PRIVATUMO POLITIKA

Asociacija LATGA, juridinio asmens kodas 110061038, reg. buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (toliau – Asociacija LATGA arba duomenų valdytojas) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta siekiant asmens duomenų subjektus aiškiai ir glaustai informuoti apie tai, kaip ir kokius asmens duomenis Asociacija LATGA tvarko.

Tikslai, kuriais renkami ir tvarkomi asmens duomenys

 • Autorių teisių kolektyvinio administravimo;
 • Aukščiau nurodytu pagrindu atsirandančių sutartinių santykių vykdymo.

Asociacija LATGA renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Šios privatumo politikos 1 d. nurodytais tikslais tvarkomų autorių teisių turėtojų ir kūrinių naudotojų asmens duomenų sąrašas:

 • Vardas ir pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Lytis;
 • Gimimo data;
 • Gyvenamoji vieta (adresas);
 • Telefono numeris;
 • El. pašto adresas;
 • Banko pavadinimas ir banko sąskaitos numeris.

Šios privatumo politikos nurodytais tikslais duomenų valdytojas taip pat tvarko tokius autorių teisių turėtojų duomenis:

 • Kūrinių autorystės duomenys;
 • Pseudonimas;
 • Sutarčių su LATGA sąrašas;
 • Teisių paveldėtojų vardai ir pavardės;
 • Biografijos duomenys.

Privalomais pateikti autorių teisių turėtojų asmens duomenimis yra vardas, pavardė ir asmens kodas. Kitus duomenis toks duomenų subjektas gali pateikti savo noru, tačiau nesant pakankamai duomenų Asociacija LATGA atitinkamų kolektyvinio administravimo funkcijų negalės tinkamai atlikti.

Duomenų valdytojas valdo Asociacija LATGA autorių portalą, kurio duomenų bazės pagalba autorių teisių turėtojai gali matyti, papildyti ir koreguoti savo pateiktus duomenis, keisti viešinamos informacijos nustatymus, registruoti savo kūrinius. Autorių teisių turėtojas prisijungęs prie portalo mato tik savo asmens duomenis asmeninėje paskyroje.

Duomenų subjektų asmens duomenys asmens duomenų bazėse, atsarginių kopijų saugojimo serveryje bei archyve saugomi autorių teisių galiojimo laikotarpiu, koks numatytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatyme. Saugojimo laikotarpiui pasibaigus, sukaupti duomenys sunaikinami.

Principai, kurių laikantis yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys

Asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

Asmens duomenys tikslūs ir prireikus atnaujinami; imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų (atskaitomybės principas).

Kokias teises duomenų subjektas turi ir kaip Asociacija LATGA jas įgyvendina

Duomenų subjektas turi teisę:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (prieigos teisė);
 • Reikalauti ištaisyti netikslius savo duomenis (teisė į patikslinimą);
 • Reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • Reikalauti apriboti (sustabdyti, išskyrus saugojimą) duomenų tvarkymą;
 • Pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą;
 • Prieštarauti duomenų tvarkymui.

Siekdami įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, į Asociacija LATGA galite kreiptis:

 • paštu: latga@latga.lt;
 • Nr. (8-5) 265 16 00;
 • Atvykti į Asociacija LATGA būstinę adresu J. Basanavičiaus 4B, Vilnius.

Gavę bet kokį duomenų subjekto prašymą, susijusį su šių asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, duomenų valdytojo darbuotojai privalo priklausomai nuo prašymo pobūdžio jį užregistruoti Asociacija LATGA asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir/arba jį perduoti kitam darbuotojui, kompetentingam nagrinėti tą konkretų prašymą, arba, jei jie turi tokią kompetenciją, nagrinėti prašymą patys.

Kartu su prašymu, duomenų subjektas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo tapatybę. Jei prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas, atsakingas darbuotojas turi imtis atitinkamų veiksmų siekdamas įsitikinti šio teise atstovauti tą konkretų asmenį.

Duomenų subjekto teisės, gavus duomenų subjekto prašymą, įgyvendinamos nedelsiant, bet per protingą laikotarpį.

Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

Asociacija LATGA tvarkomų duomenų saugumas

Duomenų valdytojas pats tvarko asmens duomenis.

Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti bei prieigos teises prie asmenų duomenų bazių turėti tik duomenų valdytojas ar jo įgalioti asmenys, jo darbuotojai. Duomenų valdytojas taip pat gali savo nuožiūra panaikinti įgaliojimus ar prieigos teises ar pakeisti suteiktų įgaliojimų tvarkyti asmens duomenis savo įgaliotiems asmenims ar darbuotojams ar jų prieigos teisių apimtis.

Kam Asociacija LATGA gali perduoti/teikti asmens duomenis?

Asmens duomenys teikiami sutarčių arba duomenų valdytojo vidaus dokumentų pagrindu šiems duomenų gavėjams: autorių kūrinių naudotojams, užsienio autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijoms, advokatams, notarams, esant teisės aktuose numatytiems reikalavimams – valstybinėms institucijoms.

Asmens duomenys teikiami į užsienio valstybių kolektyvino administravimo organizacijas, su kuriomis Asociacija LATGA yra sudariusi abipusio atstovavimo sutartis. Teikimo tikslas: tarptautinis autorių teisių kolektyvinis administravimas. Teikiamų duomenų sąrašas: vardas, pavardė, kūrinių autorystės duomenys, taip pat duomenys apie surinktas už kūrinių naudojimą pinigines lėšas. Duomenys gali būti teikiami į bet kurią pasaulio valstybę laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir BDAR nustatytų asmens duomenų perdavimui į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms keliamų reikalavimų.

Duomenų valdytojas gali įgalioti duomenų tvarkytoją tvarkyti jo tvarkomus asmens duomenis sudarydamas duomenų tvarkymo sutartį. Duomenų tvarkymo sutartyje numatomos duomenų tvarkytojo teisės ir pareigos tvarkant asmens duomenis, duomenų tvarkymo procedūros, tvarkymo apimtis ir duomenų valdytojo nurodymai duomenų tvarkytojui.

Kaip sužinoti apie Privatumo politikos pasikeitimus?

Asociacija LATGA gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Asociacija LATGA interneto svetainėje https://www.latga.lt/  dienos.

Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 31 d.