J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Privatumo politika

Privatumo politika
ii
Slapukų politika

Asociacija LATGA, juridinio asmens kodas 110061038, reg. buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (toliau – Asociacija LATGA) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta siekiant asmens duomenų subjektus aiškiai ir glaustai informuoti apie asmens duomenų tvarkymo Asociacijoje LATGA tikslus bei teisėtumo sąlygas, tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus bei asmens duomenų teikimo tikslus,.

Privatumo politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
  • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
  • Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu (toliau – ATGTĮ).

Dėl Asociacijoje LATGA tvarkomų asmens duomenų kreipkitės:

  • paštu: latga@latga.lt;
  • Nr. (8-5) 265 16 00;
  • atvykę į Asociaciją LATGA būstinę adresu J. Basanavičiaus 4B, Vilnius.