J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas (VNS) – pagrindinis įvairių sričių autorius vienijančios Asociacijos LATGA valdymo organas. VNS šaukiamas Tarybos (ji taip yra labai svarbus asociacijos valdymo organas) sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Kas ketverius metus VNS (ataskaitiniame rinkiminiame) taip pat renkami Tarybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos nariai, renkamas Prezidentas.

LATGA Tarybą sudaro 13 narių. 6 (šešis) Tarybos narius iš Asociacijos narių renka ataskaitinis rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas. Po vieną Tarybos narį deleguoja Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos iš  Asociacijos narių. Tarybos nariais negali būti asmenys, kurie komerciniais tikslais vykdo veiklą kaip Asociacijos administruojamų autorių kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojai.

Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po 7 (septynių) kalendorinių dienų turi įvykti pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal neįvykusio VNS susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek VNS Asociacijos narių susirinktų.

Kadangi mūsų asociacija turi labai daug narių, galimybės surinkti kvorumą, kurio reikalauja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, yra teorinės. Daugiametė praktika parodė, kad pirmasis VNS visada paskelbiamas neįvykusiu ir visi asociacijos veiklą užtikrinantys bei gerinantys sprendimai priimami pakartotiniame VNS.

VNS pirmininkauja Prezidentas arba kitas Tarybos narys, išrinktas paprasta VNS dalyvių balsų dauguma. VNS skiria (renka) ir atšaukia Tarybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos narius, vertina jų veiklos rezultatus, tvirtina jų atlyginimus (jei tokie nustatyti), kitas pinigines ir nepinigines išmokas, Iš Tarybos narių renka Prezidentą; skiria ir atšaukia nepriklausomą auditorių iš Tarybos pasiūlytų kandidatūrų; priima sprendimus dėl Asociacijos įstatų ir narystės sąlygų pakeitimų; nustato ir tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; nustato ir tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; tvirtina Asociacijos metinę skaidrumo ataskaitą; nustato Asociacijos taikomų atlyginimo tarifų (įskaitant atlyginimo tarifų nuolaidas) patvirtinimo bendrąsias sąlygas ir t. t.

VNS balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Jeigu kuris nors Asociacijos narys negali dalyvauti VNS asmeniškai pats, jį teisės aktų nustatyta tvarka gali atstovauti kitas Asociacijos narys, jeigu dėl tokio atstovavimo nekyla interesų konfliktų. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas VNS tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Teisę atstovauti VNS Asociacijos narys gali suteikti sudarydamas balsavimo teisės perleidimo sutartį. Pagal balsavimo teisės perėmimo sutartį perėmėjas gali perimti tik vieno nario balsavimo teisę.

Daugiau informacijos apie VNS ir Tarybą rasite LATGA įstatuose (pdf).

Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word)

2022 m. balandžio 25 d. 10.00 val. šaukiamas
Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.
Visuotinis narių susirinkimas vyks Asociacijos LATGA buveinės adresu: J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.
Į Visuotinį narių susirinkimą neatvykus daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių
susirinkimas, kuris įvyks 2022 m. balandžio mėn. 26 d. 10.00 val.

ASOCIACIJOS LATGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ IR DOKUMENTŲ PROJEKTAI

10.00 – 10.50 Dalyvių registracija, įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija.

11.00 – 11.10 Visuotinio narių susirinkimo pradžia, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas.

11.10 – 11.30 Skaidrumo ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti skaidrumo ataskaitą)

11.30 – 11.40 Auditoriaus išvados teikimas dėl finansinių ataskaitų.

11.40 – 11.50 Tarybos veiklos informacija ir tvirtinimas.

11.50 – 12.00 Revizijos komisijos informacija.

12.00 – 12.10 Etikos komisijos informacija.

12.10 – 12.30 Asociacijos LATGA įstatų projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

12.30 – 12.40 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimo projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

12.40 – 12.50 Tarybos darbo reglamento pakeitimo projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

12.50 – 13.00 Revizijos darbo reglamento pakeitimo projekto tvirtinimas.

13.00 – 13.10 Etikos komisijos darbo reglamento pakeitimo projekto tvirtinimas.

13.10 – 13.40 Pertrauka.

13.40 – 13.50 Narystės sąlygų aprašo projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

13.50 – 14.00 Investicijų valdymo tvarkos pakeitimo projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.00 – 14.10 Dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.10 – 14:20 Finansinį auditą atliekančios įmonės pasirinkimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.20 – 14.30 Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.30 – 14.40 Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.40 – 14.50 Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje paskirstymo taisyklių pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.50 – 15.00 Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo taisyklių pakeitimo projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

15.00 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

VNS darbotvarkę, kaip reikalauja mūsų įstatai, kovo 22 d. skelbėme LATGA svetainėje bei nacionaliniame laikraštyje „Lietuvos rytas“ .  

2022 m. balandžio 26 d. vykusio Visuotinio narių susirinkimo metu balsų dauguma buvo patvirtinti šie dokumentai:

Skaidrumo ir finansinė ataskaita (peržiūrėti / atsisiųsti)

Asociacijos LATGA įstatų keitimo projektas  (

peržiūrėti / atsisiųsti )

Tarybos darbo reglamento pakeitimo projekto (peržiūrėti / atsisiųsti )

Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimo projektas (peržiūrėti / atsisiųsti)

Narystės sąlygų aprašo projektas (peržiūrėti / atsisiųsti )

Investicijų valdymo tvarkos pakeitimo projektas (peržiūrėti / atsisiųsti )

Pasiūlymas dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo  (peržiūrėti / atsisiųsti )

Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo projektas (peržiūrėti / atsisiųsti )

Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti )

Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje paskirstymo taisyklių pakeitimo projektas (peržiūrėti / atsisiųsti )

Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo taisyklių pakeitimo projektas (peržiūrėti / atsisiųsti)

Dokumentų formos ir
naudinga informacija
  • LATGA įstatai (pdf)
  • Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word)