J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas (VNS) – pagrindinis įvairių sričių autorius vienijančios Asociacijos LATGA valdymo organas. VNS šaukiamas Tarybos (ji taip yra labai svarbus asociacijos valdymo organas) sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Kas ketverius metus VNS (ataskaitiniame rinkiminiame) taip pat renkami Tarybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos nariai, renkamas Prezidentas.

LATGA Tarybą sudaro 13 narių. 6 (šešis) Tarybos narius iš Asociacijos narių renka ataskaitinis rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas. Po vieną Tarybos narį deleguoja Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos iš  Asociacijos narių. Tarybos nariais negali būti asmenys, kurie komerciniais tikslais vykdo veiklą kaip Asociacijos administruojamų autorių kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojai.

Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po 7 (septynių) kalendorinių dienų turi įvykti pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal neįvykusio VNS susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek VNS Asociacijos narių susirinktų.

Kadangi mūsų asociacija turi labai daug narių, galimybės surinkti kvorumą, kurio reikalauja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, yra teorinės. Daugiametė praktika parodė, kad pirmasis VNS visada paskelbiamas neįvykusiu ir visi asociacijos veiklą užtikrinantys bei gerinantys sprendimai priimami pakartotiniame VNS.

VNS pirmininkauja Prezidentas arba kitas Tarybos narys, išrinktas paprasta VNS dalyvių balsų dauguma. VNS skiria (renka) ir atšaukia Tarybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos narius, vertina jų veiklos rezultatus, tvirtina jų atlyginimus (jei tokie nustatyti), kitas pinigines ir nepinigines išmokas, Iš Tarybos narių renka Prezidentą; skiria ir atšaukia nepriklausomą auditorių iš Tarybos pasiūlytų kandidatūrų; priima sprendimus dėl Asociacijos įstatų ir narystės sąlygų pakeitimų; nustato ir tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; nustato ir tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; tvirtina Asociacijos metinę skaidrumo ataskaitą; nustato Asociacijos taikomų atlyginimo tarifų (įskaitant atlyginimo tarifų nuolaidas) patvirtinimo bendrąsias sąlygas ir t. t.

VNS balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Jeigu kuris nors Asociacijos narys negali dalyvauti VNS asmeniškai pats, jį teisės aktų nustatyta tvarka gali atstovauti kitas Asociacijos narys, jeigu dėl tokio atstovavimo nekyla interesų konfliktų. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas VNS tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Teisę atstovauti VNS Asociacijos narys gali suteikti sudarydamas balsavimo teisės perleidimo sutartį. Pagal balsavimo teisės perėmimo sutartį perėmėjas gali perimti tik vieno nario balsavimo teisę.

Daugiau informacijos apie VNS ir Tarybą rasite LATGA įstatuose (pdf).

Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word)

Išankstinės registracijos forma (word)

2021 m. balandžio 28 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu šaukiamas Pakartotinis Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

ASOCIACIJOS LATGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ (2021 04 28)

 • 10.00 – 10.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija; dalyvių registracija.
 • 11.00 – 11.20 Visuotinio narių susirinkimo pradžia; darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas.
 • 11.20 – 11.30 Asociacijos LATGA Visuotinio narių susirinkimo organizavimo nuotoliniu būdu taisyklių tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)
 • 11.30 – 11.50 Skaidrumo ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)
 • 11.50 – 12.00 Auditoriaus išvados teikimas dėl finansinių ataskaitų.
 • 12.00 – 12.20 Tarybos veiklos informacija ir tvirtinimas.
 • 12.20 – 12.30 Revizijos komisijos informacija.
 • 12.30 – 12.40 Etikos komisijos informacija.
 • 12.40 – 13.10 Pertrauka.
 • 13.10 – 13.20 Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje paskirstymo taisyklių pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)
 • 13.20 – 13.30 Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)
 • 13.30 – 13.40 Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)
 • 13.40 – 13.50 Finansinio audito atliekančios įmonės pasirinkimas.
 • 13.50 – 14.00 Asociacijos LATGA valdymo / priežiūros organų dalyvės(-io) metinės interesų konfliktų deklaracijos naujos formos tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)
 • 14.00 – 14.10 Tarybos darbo reglamento tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)
 • 14.10 – 14.40 Diskusija.
 • 14.40 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

Informaciją apie pirmąjį VNS, kaip reikalauja mūsų įstatai, skelbėme LATGA svetainėje bei nacionalinio laikraščio „Lietuvos rytas“ kovo 25 d. numeryje.

Daugiau informacijos apie VNS ir Tarybą rasite LATGA įstatuose (pdf).

Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word)

Išankstinės registracijos forma (word)

2021 m. balandžio 28 d. nuotoliniu būdu vyko Pakartotinis Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.

JO METU BALSŲ DAUGUMA PRIIMTI ŠIE SPRENDIMAI:

Patvirtintos Asociacijos LATGA Visuotinio narių susirinkimo organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės (pdf)

Patvirtinta Skaidrumo ir finansinė ataskaita (pdf)

Patvirtinti Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje paskirstymo taisyklių pakeitimai (pdf)

Patvirtinti Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimai. (pdf)

Patvirtinti Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimai (pdf)

Patvirtinta Asociacijos LATGA valdymo / priežiūros organų dalyvės(-io) metinės interesų konfliktų deklaracijos nauja forma (pdf)

Patvirtintas Tarybos darbo reglamentas (pdf)

Priimtas sprendimas, kad išorės auditą už 2021 m. atliks įmonė „In Salvo“

Dokumentų formos ir
naudinga informacija
 • LATGA įstatai (pdf)
 • Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word)
 • Išankstinės registracijos forma (word)
 • Laisvos formos ataskaita autoriams (pdf)