J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118
Visuotinis narių susirinkimas
Dokumentų formos ir
naudinga informacija
  • LATGA įstatai (pdf)
  • Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word)

Visuotinis narių susirinkimas (VNS) – pagrindinis įvairių sričių autorius vienijančios Asociacijos LATGA valdymo organas. VNS šaukiamas Tarybos (ji taip yra labai svarbus asociacijos valdymo organas) sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Kas ketverius metus VNS (ataskaitiniame rinkiminiame) taip pat renkami Tarybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos nariai, renkamas Prezidentas.

LATGA Tarybą sudaro 13 narių. 6 (šešis) Tarybos narius iš Asociacijos narių renka ataskaitinis rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas. Po vieną Tarybos narį deleguoja Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos iš  Asociacijos narių. Tarybos nariais negali būti asmenys, kurie komerciniais tikslais vykdo veiklą kaip Asociacijos administruojamų autorių kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojai.

Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po 7 (septynių) kalendorinių dienų turi įvykti pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal neįvykusio VNS susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek VNS Asociacijos narių susirinktų.

Kadangi mūsų asociacija turi labai daug narių, galimybės surinkti kvorumą, kurio reikalauja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, yra teorinės. Daugiametė praktika parodė, kad pirmasis VNS visada paskelbiamas neįvykusiu ir visi asociacijos veiklą užtikrinantys bei gerinantys sprendimai priimami pakartotiniame VNS.

VNS pirmininkauja Prezidentas arba kitas Tarybos narys, išrinktas paprasta VNS dalyvių balsų dauguma. VNS skiria (renka) ir atšaukia Tarybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos narius, vertina jų veiklos rezultatus, tvirtina jų atlyginimus (jei tokie nustatyti), kitas pinigines ir nepinigines išmokas, Iš Tarybos narių renka Prezidentą; skiria ir atšaukia nepriklausomą auditorių iš Tarybos pasiūlytų kandidatūrų; priima sprendimus dėl Asociacijos įstatų ir narystės sąlygų pakeitimų; nustato ir tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; nustato ir tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; tvirtina Asociacijos metinę skaidrumo ataskaitą; nustato Asociacijos taikomų atlyginimo tarifų (įskaitant atlyginimo tarifų nuolaidas) patvirtinimo bendrąsias sąlygas ir t. t.

VNS balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Jeigu kuris nors Asociacijos narys negali dalyvauti VNS asmeniškai pats, jį teisės aktų nustatyta tvarka gali atstovauti kitas Asociacijos narys, jeigu dėl tokio atstovavimo nekyla interesų konfliktų. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas VNS tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Teisę atstovauti VNS Asociacijos narys gali suteikti sudarydamas balsavimo teisės perleidimo sutartį. Pagal balsavimo teisės perėmimo sutartį perėmėjas gali perimti tik vieno nario balsavimo teisę.

Daugiau informacijos apie VNS ir Tarybą rasite LATGA įstatuose (pdf).

Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word).

Paskutinis ataskaitinis rinkiminis VNS vyko 2020 10 10.

Informuojame apie svarbiausius VNS sprendimus: 

Į 6 renkamas vietas Taryboje pretendavo 22 įvairių sričių autoriai. Į Tarybą pateko muzikos autoriai Leonas Somovas, Gintaras Zdebskis, Raminta Naujanytė-Bjelle, Stanislavas Stavickis-Stano ir Laurynas Šarkinas bei kino režisierius Donatas Ulvydas.

7 narius į Tarybą delegavo kūrybinės sąjungos. Dailininkų sąjunga delegavo Eglę Gandą Bogdanienę, Kinematografininkų sąjunga – Arūną Matelį, Kompozitorių sąjunga – Faustą Latėną, Rašytojų sąjunga – Birutę Jonuškaitę-Augustinienę, Tautodailininkų sąjunga – Vytautą Vaicekauską, Žurnalistų sąjunga – Vytautą Kvietkauską, Fotomenininkų sąjunga – Gintarą Česonį.

Norą tapti Prezidentu išreiškė 6 autoriai, o rinkimus po dviejų turų laimėjo R.Naujanytė-Bjelle. Darbą naujoji Prezidentė ir Taryba pradės antroje lapkričio pusėje.

Taip pat VNS metu išrinkti ir Etikos bei Revizijos komisijos nariai. Etikos komisijoje dirbs muzikos ir tekstų autoriai Juozas Baužys, Tadas Daujotas, Neilas Dainius Babonas ir Andrius Laucevičius bei audiovizualinių kūrinių autorius Gintautas Mieleika.

Į Revizijos komisiją pateko muzikos autorius Kazimieras Likša, leidybos kompanijos „Prior Musica“ atstovė Inga Kuliavienė, dailininkė Edita Utarienė, muzikos autorius Gediminas Zujus ir poetė, dainų tekstų autorė Ona Čirvinskienė.

Kitą VNS (ataskaitinį) planuojama surengti 2021 m. pavasarį. Informacija bus atnaujinta, kai tik Taryba priims sprendimą dėl VNS surengimo.

Daugiau informacijos apie VNS ir Tarybą rasite LATGA įstatuose (pdf).

2020 m. spalio 10 d. vykusiame VNS patvirtinti dokumentai:

Skaidrumo ataskaita (pdf)

Rinkimų tvarkos aprašas (pdf)

Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti vizualiųjų menų kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

 Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

Asociacijos LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo papildymas (pdf).

 Dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo (pdf).