J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118
Visuotinis narių susirinkimas
Dokumentų formos ir
naudinga informacija
  • LATGA įstatai (pdf)
  • Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word)

Visuotinis narių susirinkimas (VNS) – pagrindinis įvairių sričių autorius vienijančios Asociacijos LATGA valdymo organas. VNS šaukiamas Tarybos (ji taip yra labai svarbus asociacijos valdymo organas) sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Kas ketverius metus VNS (ataskaitiniame rinkiminiame) taip pat renkami Tarybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos nariai, renkamas Prezidentas.

LATGA Tarybą sudaro 13 narių. 6 (šešis) Tarybos narius iš Asociacijos narių renka ataskaitinis rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas. Po vieną Tarybos narį deleguoja Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos iš  Asociacijos narių. Tarybos nariais negali būti asmenys, kurie komerciniais tikslais vykdo veiklą kaip Asociacijos administruojamų autorių kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojai.

Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po 7 (septynių) kalendorinių dienų turi įvykti pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal neįvykusio VNS susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek VNS Asociacijos narių susirinktų.

Kadangi mūsų asociacija turi labai daug narių, galimybės surinkti kvorumą, kurio reikalauja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, yra teorinės. Daugiametė praktika parodė, kad pirmasis VNS visada paskelbiamas neįvykusiu ir visi asociacijos veiklą užtikrinantys bei gerinantys sprendimai priimami pakartotiniame VNS.

VNS pirmininkauja Prezidentas arba kitas Tarybos narys, išrinktas paprasta VNS dalyvių balsų dauguma. VNS skiria (renka) ir atšaukia Tarybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos narius, vertina jų veiklos rezultatus, tvirtina jų atlyginimus (jei tokie nustatyti), kitas pinigines ir nepinigines išmokas, Iš Tarybos narių renka Prezidentą; skiria ir atšaukia nepriklausomą auditorių iš Tarybos pasiūlytų kandidatūrų; priima sprendimus dėl Asociacijos įstatų ir narystės sąlygų pakeitimų; nustato ir tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; nustato ir tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką; tvirtina Asociacijos metinę skaidrumo ataskaitą; nustato Asociacijos taikomų atlyginimo tarifų (įskaitant atlyginimo tarifų nuolaidas) patvirtinimo bendrąsias sąlygas ir t. t.

VNS balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Jeigu kuris nors Asociacijos narys negali dalyvauti VNS asmeniškai pats, jį teisės aktų nustatyta tvarka gali atstovauti kitas Asociacijos narys, jeigu dėl tokio atstovavimo nekyla interesų konfliktų. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas VNS tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Teisę atstovauti VNS Asociacijos narys gali suteikti sudarydamas balsavimo teisės perleidimo sutartį. Pagal balsavimo teisės perėmimo sutartį perėmėjas gali perimti tik vieno nario balsavimo teisę.

Daugiau informacijos apie VNS ir Tarybą rasite LATGA įstatuose (pdf).

Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word).

Kur: Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.

Kada: 2020 10 10. Registracija nuo 11 val. Pradžia 12 val.

Labai norime Jus pakviesti į spalio 10 d. nuo 11 val. „Litexpo“ vyksiantį Visuotinį narių susirinkimą, kuris šiemet labai ypatingas, nes jo metu ne tik tvirtinsime svarbius organizacijai dokumentus ir ataskaitas, bet ir rinksime naują Tarybą bei Prezidentą, Etikos ir Revizijos komisijų narius (kandidatuoti į šias pozicijas galite ir Jūs, jeigu rūpi visų Lietuvos autorių ateitis ir turite laiko bei noro dalyvauti mūsų organizacijos veikloje) bei simboliškai atšvęsime mūsų asociacijos 30-metį, įteikdami LATGA garbės ženklus „Ad Astra“ labiausiai Lietuvą garsinusiems 10-čiai autorių.

Kadangi susirinkimo programa bus netrumpa, pasirūpinsime maistu ir gėrimais. Automobilius galima parkuoti didžiulėje „Litexpo“ aikštelėje, tai kainuos vos 2 Eur parai. Žinoma, galvojame ir apie jūsų sveikatą, tad imsimės visų reikalingų apsaugos nuo viruso plitimo priemonių

ASOCIACIJOS LATGA
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

11.00 – 12.00 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.

12.00 – 12.15 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.

12.15 – 12.30 Tarybos veiklos aptarimas ir tvirtinimas.

12.30 – 12.35 Auditoriaus išvados teikimas.

12.35 – 12.50 Skaidrumo ataskaitos ir Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas.

12.50 – 12.55 Revizijos komisijos informacija.

12.55 – 13.00 Etikos komisijos informacija.

13.00 – 13.10 Rinkimų tvarkos aprašo pristatymas ir tvirtinimas.

13.10 – 14.00 Kandidatų į Asociacijos Tarybą, Revizijos ir Etikos komisijas teikimas, tvirtinimas. Tarybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimai. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas. Balsavimas.

14.00 – 15.00 Pietų pertrauka.

15.00 – 15.10 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

15.10 – 15.20 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

15.20 – 15.30 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti vizualiųjų menų kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

15.30 – 15.40 Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

15.40 – 15.50 Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

15.50 – 16.00 Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

16.00 – 16.10 Asociacijos LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo papildymas (pdf).

16.10 – 16.15 Dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo (pdf).

16.15 – 16.30 Trumpa pertrauka.

16.30 – 16.40 Tarybos, Revizijos ir Etikos komisijų rinkimų rezultatų skelbimas.

16.40 – 17.40 Kandidatų į Prezidento postą teikimas, prisistatymas, rinkimai. Rinkimų rezultatų skelbimas.

17.40 – 19.00 Asociacijos LATGA 30-mečio minėjimas.

Prašome neiti į susirinkimą, jeigu blogai jaučiatės ir turite COVID-19 ligos požymių, taip pat rekomenduojame nevykti, jeigu esate rizikos grupėje. Skambinkite, rašykite mums, jeigu turite klausimų, susijusių su renginiu. Iki pasimatymo „Litexpo“ 2020 10 10!

Daugiau informacijos apie VNS ir Tarybą rasite LATGA įstatuose (pdf).

Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word).

Renginio nuoroda LATGA feisbuke: https://www.facebook.com/events/994476458046213

2020 m. spalio 10 d. vykusiame VNS patvirtinti dokumentai:

Skaidrumo ataskaita (pdf)

Rinkimų tvarkos aprašas (pdf)

Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti vizualiųjų menų kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

 Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo taisyklių pakeitimas (pdf).

Asociacijos LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo papildymas (pdf).

 Dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo (pdf).