J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Taryba

Taryba yra kolegialus asociacijos valdymo organas. Tarybą sudaro 13 narių. Tarybos kadencija – 4 (ketveri) metai. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 6 (šešis) Tarybos narius iš Asociacijos narių renka ataskaitinis rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas. Po vieną Tarybos narį deleguoja Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos iš  Asociacijos narių.

Prezidentas yra vienasmenis organas. Prezidentą 4 (ketverių) metų kadencijai iš Tarybos narių renka Visuotinis narių susirinkimas. Prezidentas atlieka Tarybos pirmininko funkcijas. Nesant Prezidento, jį pavaduoja Viceprezidentas.

Paskutiniai Tarybos ir Prezidento rinkimai vyko 2020 10 10.

Asociacijos prezidentė

Raminta Naujanytė-Bjelle

muzikos autorė

išrinkta VNS

Tarybos nariai

Eglė Ganda Bogdanienė

dailininkė

deleguota Dailininkų sąjungos

Gintaras Česonis

fotomenininkas

deleguotas Fotomenininkų sąjungos

Birutė Jonuškaitė-Augustinienė

rašytoja ir poetė

deleguota Rašytojų sąjungos

Antanas Kučinskas

kompozitorius

deleguotas Kompozitorių sąjungos

Vytautas Kvietkauskas

žurnalistas

deleguotas Žurnalistų sąjungos

Audrius Stonys

kino režisierius

deleguotas Kinematografininkų sąjungos

Vytautas Vaicekauskas

tautodailininkas

deleguotas Tautodailininkų sąjungos

Leonas Somovas

muzikos autorius

išrinktas VNS

Stanislavas Stavickis-Stano

muzikos autorius

išrinktas VNS

Laurynas Šarkinas

muzikos autorius

išrinktas VNS

Donatas Ulvydas

kino režisierius

išrinktas VNS

Vaidotas Valiukevičius

muzikos autorius

išrinktas VNS

Etikos komisija Etikos komisija yra Asociacijos ne valdymo organas. Etikos komisiją sudaro 5 nariai, kuriuos 4 metų terminui renka Visuotinis narių susirinkimas iš Asociacijos narių.

Juozas Baužys

muzikos autorius

Neilas Dainius Babonas

muzikos autorius

Tadas Daujotas

muzikos autorius

Andrius Laucevičius

muzikos autorius

Gintautas Mieleika

AV kūrinių autorius

Revizijos komisija yra Asociacijos valdymo priežiūrą užtikrinantis priežiūros organas, kuris savo kompetencijos ribose prižiūri, kaip veikia ir savo pareigas atlieka Asociacijos vienasmeniai ar kolegialūs valdymo organai. Revizijos komisiją sudaro 5 asociacijos nariai, kuriuos ketverių metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas.

Ona Čirvinskienė

poetė ir dainų tekstų autorė

Inga Kuliavienė

leidybos kompanijos „Prior Musica“ atstovė

Kazimieras Likša

muzikos autorius

Edita Utarienė

dailininkė

Gediminas Zujus

muzikos autorius

Prezidento kompetencijai priklauso šaukti Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauti; šaukti neeilinį Visuotinį narių susirinkimą; pirmininkauti Visuotiniam narių susirinkimui; teikti Tarybos veiklos ataskaitas Visuotiniam narių susirinkimui; atstovauti Asociacijai valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose.

Tarybos kompetencijai priklauso nustatyti privalomas veiklos užduotis; svarstyti ir teikti Visuotiniam narių susirinkimui autorinio atlyginimo surinkimo ir paskirstymo taisykles bei metodus; skirti ir atšaukti Asociacijos ne valdymo organų ( komisijų, komitetų, darbo grupių ir kt.) narius, tvirtinti jų atlyginimus (jei tokie nustatyti), kitas pinigines ir nepinigines išmokas; tvirtinti Asociacijos išlaidų sąmatą kitiems metams; LR įstatymų nustatyta tvarka svarstyti ir pateikti Visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos metinę skaidrumo ataskaitą; spręsti Visuotinio narių susirinkimo pavestus ir kitus svarbius Asociacijos veiklos klausimus.

Daugiau informacijos apie Prezidento, Tarybos, Etikos ir Revizijos komisijų veiklą rasite LATGA įstatuose (pdf).