PRIVATUMO POLITIKA

Asociacija LATGA, juridinio asmens kodas 110061038, reg. buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (toliau – Asociacija LATGA arba Duomenų valdytojas) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta siekiant Duomenų subjektus aiškiai ir glaustai informuoti apie Asmens duomenų tvarkymo Asociacijoje LATGA tikslus bei teisėtumo sąlygas, tvarkomus Asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus bei Asmens duomenų teikimo tikslus.

Privatumo politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
 • Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu (toliau – ATGTĮ).

Dėl Asociacijoje LATGA tvarkomų Asmens duomenų kreipkitės:

 • paštu: latga@latga.lt;
 • Nr. (8-5) 265 16 00;
 • atvykę į Asociaciją LATGA būstinę adresu J. Basanavičiaus 4B, Vilnius.

I. Pagrindinės sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas.
Duomenų valdytojas – Asociacija LATGA, kai viena ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

II. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisėtumo sąlygos

Asociacija LATGA Asmens duomenis tvarko žemiau nurodomais tikslais.

 1. Autorių teisių kolektyvinio administravimo tikslu sutarties sudarymo ir vykdymo bei teisinės prievolės pagrindais (BDAR 6 str. 1 d. b ir c p.) tvarkome šiuos Asmens duomenis:
  • Autorių teisių turėtojo: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, banko sąskaitos numerį, parašą, unikalų autoriaus kodą reikalingą duomenų bazėms, kūrinių pavadinimus ir kitą informaciją apie kūrinius, duomenis apie surinktą autorinį atlyginimą, narystę autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijose, turimų autorių teisių procentinę dalį, autorinio atlyginimo šaltinius, kūrinio autoriaus gimimo datą, kūrinio autoriaus mirties datą, pseudonimus, teisių paveldėtojų vardus ir pavardes, kūrinio autoriaus biografijos duomenis, prisijungimų prie autorių teisių turėtojų portalo (e-portal.latga.lt,) ar mobilios programėlės „LATGA“ ir naudojimo duomenis (IP adresas, atliktų veiksmų žurnalas (angl. log), unikalus naudotojo kodas, atvaizdas ar pasirinktas avataras).
  • Autorių teisių naudotojo: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, parašą, banko sąskaitos numerį, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos numerį, gimimo datą, informaciją apie užimamas pareigas ir organizacijos pavadinimą, prisijungimų prie autorių teisių naudotojų portalo (nap.latga.lt) ir naudojimo duomenis (IP adresas, atliktų veiksmų žurnalas (angl. log), unikalus naudotojo kodas).
  • LAKDB (Lietuvos audiovizualinių kūrinių duomenų bazė) sistemos naudotojų ir teisių turėtojų: vardą, pavardę, asmens kodą, parašą, adresą, paso kopiją, telefono numerį, el. pašto adresą, banko sąskaitos numerį, kūrinių autorystės duomenis, pseudonimą, teisių paveldėtojų vardus ir pavardes, kūrinio autoriaus biografijos duomenis, prisijungimo prie sistemos (lakdb.lt) ar mobilios programėlės „LATGA“ naudojimo duomenis (IP adresas, atliktų veiksmų žurnalas (angl. log), unikalus naudotojo kodas).
  • Potencialių Asociacijos LATGA narių: vardą, pavardę, parašą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, informaciją apie sukurtus ir viešai skelbiamus kūrinius.
  • Autorių teisių pažeidimų fiksavimo vietoje esančių asmenų atvaizdus, judėjimą, balsą. Asociacija LATGA vykdo autorių teisių pažeidimų fiksavimus, kurių metu yra atliekami vaizdo įrašų su garsu fiksavimai pažeidimų vietose. Šie duomenys gali būti panaudoti kaip įrodymai teisminėse institucijose. Šie vaizdo įrašai yra saugomi 10 metų nuo jų padarymo.
  Šiuo tikslu surinkti Autorių teisių turėtojų Asmens duomenys yra saugomi autoriaus gyvenimo metu ir 75 metus po autoriaus mirties (išskyrus autorių teisių pažeidimų fiksavimo duomenis bei sistemų/ portalų/ mob. Programėlės naudojimo duomenis). Kūrinių naudotojų Asmens duomenys saugomi autorių, kurių kūriniai naudojami ar buvo naudoti, gyvenimo metu ir 75 metus po autorių mirties.
  Autorių teisių turėtojų portalo (e-portal.latga.lt), autorių teisių naudotojų portalo (nap.latga.lt), sistemos (lakdb.lt) ir mobilios programėlės „LATGA“ naudojimo duomenys saugomi 2 (dvejus) metus.
 2. Korupcijos prevencijos tikslu teisėto Asociacijos LATGA intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.) tvarkome šiuos Asmens duomenis:
  • Valdymo organų (taryba), priežiūros organų (revizijos komisija), dalyvių vardą, pavardę, asmens kodą, parašą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, duomenis apie galimus interesų konfliktus, praėjusiais finansiniais metais iš kolektyvinio administravimo organizacijos gautą atlyginimą, kitas pinigines ar nepinigines išmokas, praėjusiais finansiniais metais kolektyvinio administravimo organizacijos jiems, kaip teisių turėtojams ar jų atstovams, išmokėtas kolektyvinio administravimo pajamas.
  Šie Asmens duomenys saugomi kadencijos metu bei 10 metų po to.
 3. Žmonių bei turto apsaugos užtikrinimo tikslu teisėto Asociacijos LATGA intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.) vykdome vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo metu renkami į kamerų stebėjimo lauką patekančių Duomenų subjektų atvaizdai, judėjimo duomenys.
  Šie Asmens duomenys saugomi 14 dienų.
  Apie konkrečias vietas, kur vykdomas vaizdo stebėjimas, Duomenų subjektai informuojami įspėjamaisiais ženklais.
 4. Vidaus administravimo tikslu teisėto Asociacijos LATGA intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.) tvarkome šiuos Asmens duomenis:
  Valdymo organų (taryba), priežiūros organų (revizijos komisija), dalyvių vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, parašą bei duomenis, kurie yra pateikiami tarybos susirinkimų sprendimuose ir protokoluose.
  Autorių teisių turėtojų ar jų atstovų, kurie dalyvauja visuotiniame Asociacijos LATGA narių susirinkime: vardą, pavardę ir parašą, jeigu pateikiama balsų perdavimo sutartis, papildomai tvarkomi ir asmens kodas, adresas.
  Tarybos susirinkimų ar visuotinio narių susirinkimo sprendimai, protokolai ir jų priedai (taip pat ir garso įrašai) saugomi nuolat. Kiti Asmens duomenys saugomi Tarybos ir Revizijos komisijos kadencijos metu bei 10 metų po to.
 5. Paramos organizavimo tikslu teisėto intereso atrinkti tinkamą projektą (BDAR 6 str. 1 d. f p.) bei sutarties vykdymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. b p.) Asociacija LATGA tvarko šiuos Asmens duomenis:
  • Asociacijos LATGA fondų pareiškėjo ar jų atstovo vardą, pavardę, asmens kodą, parašą, individualios veiklos pažymos numerį, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, banko sąskaitos numerį, lėšų panaudojimo informaciją, kūrybinio projekto informaciją, projekto vadovo informaciją (vardas, pavardė, kontaktinė informacija); prisijungimo prie paraiškų sistemos (paraiškos.latga.lt) ir naudojimo duomenis (IP adresas, atliktų veiksmų žurnalas (angl. log), unikalus naudotojo kodas).
  • Paramos gavėjų ar jų atstovų vardą, pavardę, asmens kodą, parašą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, banko sąskaitos numerį, individualios veiklos pažymos numerį.
  • Paraiškų vertinimo ekspertų vardą, pavardę, asmens kodą, parašą, adresą, individualios veiklos pažymos numerį, banko sąskaitos numerį, el. pašto adresą, telefono numerį.
  Šuo tikslu surinkti Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu (jeigu sudaroma sutartis) bei 10 metų po sutarties galiojimo. Neatrinktų paraiškų duomenys saugomi 10 metų nuo jų gavimo dienos. Paraiškų sistemos (paraiškos.latga.lt) naudojimo duomenys saugomi 2 metus.
 6. Pagalbos bei konsultacijų teikimo tikslu Duomenų subjekto sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.) Asociacija LATGA tvarko šiuos Asmens duomenis:
  • Konsultacijos prašančio asmens: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, konsultacijos užklausoje bei atsakyme į ją pateiktą informaciją, kuri gali būti vertinama kaip Asmens duomenys.
  Šuo tikslu surinkti Asmens duomenys saugomi konsultacijos teikimo metu ir 2 metus po konsultacijos suteikimo arba kol Duomenų subjektas atšaukia sutikimą.
  Šiuo tikslu surinkti atstovaujamų autorių teisių turėtojų Asmens duomenys yra saugomi autoriaus gyvenimo metu ir 75 metus po autoriaus mirties. Kūrinių naudotojų Asmens duomenys saugomi atstovaujamų autorių, kurių kūriniai naudojami ar buvo naudoti, gyvenimo metu ir 75 metus po autorių mirties.
 7. Darbuotojų ir praktikantų atrankos tikslu kandidatų sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.) Asociacija LATGA tvarko šiuos Asmens duomenis:
  • Kandidato gyvenimo aprašyme, diplomuose, sertifikatuose ir rekomendacijose pateiktus duomenis bei kitą kandidatų papildomai pateiktą atrankai svarbią informaciją.
  Šuo tikslu Kandidatų į darbo vietą Asociacijoje LATGA gauti Asmens duomenys saugomi kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių. Pasibaigus atrankai ir gavus atskirą atrankoje dalyvavusio asmens sutikimą, šie duomenys saugomi 2 metus nuo sutikimo gavimo dienos.
  Praktikantų pateikti Asmens duomenys yra saugomi 2 metus nuo duomenų pateikimo dienos.
  Vertinama, kad tiek kandidatai atlikti praktikai, tiek kandidatai užimti darbo vietą Asociacijai LATGA pateikdami savo Asmens duomenis sutinka, jog jie būtų tvarkomi tinkamo kandidato atrankos tikslu.
 8. Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu duomenų subjekto sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.), Asociacija LATGA tvarko šiuos Asmens duomenis:
  • Naujienlaiškių prenumeratorių: vardą, pavardę, el. pašto adresą.
  Šuo tikslu surinkti Asmens duomenys saugomi kol atsisakoma prenumeratos.
 9. Seminarų / diskusijų Asociacijos LATGA veikloje aktualiomis temomis rengimo tikslu Duomenų subjekto sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.), Asociacija LATGA tvarko šiuos Asmens duomenis:
  • Seminarų / diskusijų dalyvių: dalyvių vardus, pavardes, el. pašto adresus, atvaizdus.
  Šie Asmens duomenys saugomi 1 mėnesį po seminaro / diskusijos dienos.
  Asociacijos LATGA organizuojamų seminarų/ diskusijų metu, gali būti fotografuojama ir filmuojama (informacija bus pateikta registracijos į renginį formoje arba renginio metu). Kadangi renginiai yra vieši ir Jums renginio metu konkliudentiniais veiksmais neišreiškus nesutikimo būti fotografuojamiems ar filmuojamiems, Jūs galite būti nufotografuoti ar nufilmuoti, o Jūsų atvaizdas gali būti paskelbtas Asociacijos LATGA interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, naujienlaiškiuose. Jeigu pastebėjote savo nuotrauką paskelbtą Asociacijos LATGA interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose ir tam prieštaraujate, prašome informuokite mus kontaktais nurodytais aukščiau.
  Nuotraukos ir vaizdo įrašai iš diskusijų/seminarų tvarkomi 5 metus nuo renginio dienos, paskui jie yra peržiūrimi ir neaktualūs duomenys pašalinami, o duomenys turintys istorinės, meninės ar saviraiškos laisvės vertės gali būti saugomi ilgiau.
 10. Sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo ir vykdymo tikslu sutarties sudarymo ir vykdymo (BDAR 6 str. 1 d. b p. ) bei teisėto intereso (BDAR 6 str. 1 d. f p.) pagrindais, Asociacija LATGA tvarko šiuos Asmens duomenis:
  Paslaugų teikėjo fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, individualios veiklos pažymos numerį, komunikacijos duomenis.
  Kontrahento darbuotojų: vardus, pavardes, el. pašto adresus, telefono numerius, komunikacijos duomenis.
  Šiuo tikslu surinkti Asmens duomenys tvarkomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.

Asociacija LATGA aukščiau nurodytus Asmens duomenis gauna:

 • fiziškai, el. paštu, socialiniais tinklais, telefonu, Asociacijos LATGA portaluose ar kitais būdais tiesiogiai iš Jūsų (Duomenų subjektų);
 • iš Jūsų atstovų (leidėjų, prodiuserių);
 • iš kūrinių naudotojų;
 • iš bibliotekų;
 • iš renginių organizatorių, bilietų platintojų, bei savivaldybių;
 • kitų Lietuvos ir užsienio autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijų;
 • iš viešų šaltinių;
 • iš valstybės institucijų (valstybės registrų ir informacinių sistemų).

III. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

 Jūs turite teisę:

 • žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti netikslius savo Asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti Asmens duomenis;
 • prašyti apriboti Asmens duomenų tvarkymą;
 • pasinaudoti teise į Asmens duomenų perkeliamumą;
 • prieštarauti Asmens duomenų tvarkymui;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/, ada@ada.lt), jeigu manote, kad Asociacija LATGA netinkamai tvarko Jūsų Asmens duomenis.

Į Jūsų prašymus dėl teisių įgyvendinimo atsakysime per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo.

Asociacija LATGA įsipareigoja nemokamai atsiliepti į Jūsų prašymą, išskyrus atvejus kai Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai. Tokiais atvejais Asociacija LATGA gali paprašyti pagrįsto mokesčio.

Kartu su prašymu, Jūs privalote pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo tapatybę. Jei prašymą pateikia Jūsų atstovas, Asociacija LATGA įsitikina šio teise Jus atstovauti.

Jei prašymą teikiate elektroninėmis priemonėmis atsakymą pateikiame taip pat elektronine forma, nebent pageidautumėte informaciją gauti kitaip.

IV. Duomenų gavėjai

Asociacijos LATGA tvarkomi Asmens duomenys gali būti teikiami šiems duomenų gavėjams:

 • autorių kūrinių naudotojams;
 • kitoms Lietuvos ir užsienio autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo organizacijoms, tarptautinėms informacinėms autorių duomenų bazėms, autorinio atlyginimo paskirstymo subjektams;
 • advokatams, notarams, antstoliams, skolų išieškojimo subjektams, kreditų biurams (CreditInfo ir CreditReform);
 • galiojančių teisės aktų numatyta tvarka dalis Asmens duomenų yra viešinama asociacijos LATGA portaluose ir svetainėje;
 • Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai (LIBIS, ISBN, ISMN, ISSN kodai);
 • Asociacijos LATGA Tarybos paskirtai paraiškų vertinimo komisijai;
 • kitoms įstaigoms pagal kompetenciją.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad autorių teisių turėtojų bei kūrinių naudotojų Asmens duomenys teikiami į užsienio valstybių kolektyvino administravimo organizacijas, su kuriomis Asociacija LATGA yra sudariusi abipusio atstovavimo sutartis, tarptautinėms autorių duomenų bazėms bei autorinio atlyginimo paskirstymo subjektams. Teikimo tikslas: tarptautinis autorių teisių kolektyvinis administravimas. Teikiamų duomenų sąrašas: autoriaus vardas, pavardė, autoriaus gimimo ir mirties datos, kūrinių autorystės duomenys, taip pat duomenys apie surinktas už kūrinių naudojimą pinigines lėšas, kūrinių naudotojų duomenys. Duomenys gali būti teikiami į bet kurią pasaulio valstybę laikantis ADTAĮ, ATGTĮ ir BDAR nustatytų Asmens duomenų perdavimui į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms keliamų reikalavimų. Asociacija LATGA gali teikti Asmens duomenis ir Duomenų tvarkytojams, kurie teikia mokymų, informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, debesų kompiuterijos, Duomenų subjekto identifikavimo (smartID) ir panašias paslaugas ar tvarko Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu.

Tais atvejais kai Duomenų valdytojas paveda tam tikras funkcijas, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu, Duomenų tvarkytojui, sudaroma Asmens duomenų tvarkymo sutartis arba paslaugų sutartyje įterpiamos nuostatos dėl Asmens duomenų tvarkymo. Sutartyje ar nuostatose dėl duomenų tvarkymo, numatomos Duomenų tvarkytojo teisės ir pareigos, duomenų saugumo reikalavimai, duomenų tvarkymo procedūros, tvarkymo apimtis ir Duomenų valdytojo nurodymai Duomenų tvarkytojui.

V. Privatumo politikos pasikeitimai

Asociacija LATGA pasilieka sau teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką.
Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta: 2023-05-11.
Galiojanti, aktuali Privatumo politika redakcija skelbiama Asociacijos LATGA interneto svetainėje https://www.latga.lt/.

 

 

SLAPUKŲ POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Asociacija LATGA (toliau – LATGA) naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės https://www.latga.lt/ (toliau – Interneto svetainė) naudotojus (toliau – Asmenys) nuo kitų. Tokiu būdu LATGA gali užtikrinti malonesnę patirtį Asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

Informacija apie naudojamus slapukus

LATGA veikloje naudojami „analitiniai“ slapukai. Jie leidžia LATGA atpažinti ir suskaičiuoti lankytojus. Slapukų pagalba LATGA gali patobulinti Interneto svetainę, pavyzdžiui, užtikrinant, kad lankytojui būtų paprasčiau rasti ieškomą informaciją.

Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

Baigiamosios nuostatos

LATGA neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. LATGA taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su LATGA ar Asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

LATGA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią politiką.

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.