PRIVATUMO POLITIKA

Asociacija LATGA, juridinio asmens kodas 110061038, reg. buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (toliau – Asociacija LATGA) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta siekiant asmens duomenų subjektus aiškiai ir glaustai informuoti apie asmens duomenų tvarkymo Asociacijoje LATGA tikslus bei teisėtumo sąlygas, tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus bei asmens duomenų teikimo tikslus,.

Privatumo politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
 • Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu (toliau – ATGTĮ).

Dėl Asociacijoje LATGA tvarkomų asmens duomenų kreipkitės:

 • el. paštu: latga@latga.lt;
 • tel. Nr. (8-5) 265 16 00;
 • atvykę į Asociaciją LATGA būstinę adresu J. Basanavičiaus 4B, Vilnius.

I. Pagrindinės sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu.
Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.
Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas.
Duomenų valdytojas – Asociacija LATGA.
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

II. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisėtumo sąlygos

Asociacija LATGA tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 1. autorių teisių kolektyvinis administravimas;
 2. korupcijos prevencija;
 3. žmonių bei turto apsaugos užtikrinimas;
 4. vidaus administravimas;
 5. paramos organizavimas;
 6. pagalbos bei konsultacijų teikimas;
 7.  interneto svetainės ir portalų veikimas;
 8. darbuotojų atranka;
 9. tiesioginė rinkodara;
 10. seminarų/diskusijų Asociacijos LATGA veikloje aktualiomis temomis rengimas.

Remiantis BDAR 6 str. 1 dalies a) punkte (duomenų subjekto sutikimas) įtvirtinta teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga, Asociacija LATGA tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • darbuotojų atranka;
 • interneto svetainės ir portalų veikimas;
 • pagalbos, konsultacijų teikimas;
 • tiesioginė rinkodara;
 • seminarų/diskusijų Asociacijos LATGA veikloje aktualiomis temomis rengimas.

Remiantis BDAR 6 str. 1 dalies b) punkte (sutarties su duomenų subjektu sudarymas) įtvirtinta teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga, Asociacija LATGA tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • autorių teisių kolektyvinis administravimas;
 • paramos organizavimas.

Remiantis BDAR 6 str. 1 dalies c) punkte (duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas) įtvirtinta teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga, Asociacija LATGA tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • autorių teisių kolektyvinis administravimas;
 • vidaus administravimas.

Remiantis BDAR 6 str. 1 dalies f) punkte (teisėto intereso siekimas) įtvirtinta teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga, Asociacija LATGA tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • korupcijos prevencija;
 • vidaus administravimas;
 • žmonių bei turto apsaugos užtikrinimas.

III. Tvarkomi asmens duomenys

Asociacija LATGA tvarko šiuos bei čia nenurodytus asmens duomenis:

 1. autorių teisių naudotojai;

1.1.  vardas ir pavardė,

1.2.  asmens kodas,

1.3.  gyvenamoji vieta (adresas),

1.4.  telefono numeris,

1.5.  el. pašto adresas,

1.6.  banko sąskaitos numeris,

1.7.  verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos numeris,

1.8.  pareigos ir organizacijos pavadinimas,

1.9.  prisijungimų prie naudotojų portalų duomenys,

 1. autorių teisių turėtojai;

2.1.  autorių teisių turėtojo vardas pavardė,

2.2.  asmens kodas,

2.3.  kūrinio pavadinimas ir kita informacija apie kūrinius,

2.4.  duomenys apie surinktą autorinį atlyginimą,

2.5.  narystė autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijose,

2.6.  turimų autorių teisių procentinė dalis,

2.7.  autorinio atlyginimo šaltiniai,

2.8.  gyvenamoji vieta (adresas),

2.9.  telefono numeris,

2.10.  el. pašto adresas,

2.11.  banko sąskaitos numeris,

2.12.  kūrinio autoriaus gimimo data,

2.13.  kūrinio autoriaus mirties data,

2.14.  pseudonimai,

2.15.  teisių paveldėtojų vardai ir pavardės,

2.16.  autoriaus biografijos duomenys,

2.17.  prisijungimų prie autorių teisių turėtojų portalų duomenys,

 1. į vaizdo stebėjimo lauką patenkantys asmenys;
 2. interneto svetainių ir portalų naudotojai;

4.1.  prisijungimo duomenys,

4.2.  naršymo istorija,

 1. kandidatai į darbą;

5.1.  gyvenimo aprašymo duomenys,

5.2.  diplomai,

5.3.  sertifikatai,

5.4.  rekomendacijos,

5.5.  kita kandidatų papildomai pateikta įdarbinimui svarbi informacija,

 1. konsultuojami asmenys;

6.1.  vardas ir pavardė,

6.2.  telefono numeris,

6.3.  el. pašto adresas,

6.4.  konsultacijai pateikta informacija,

 1. LAKDB sistemos naudotojai;

7.1.  vardas ir pavardė,

7.2.  asmens kodas,

7.3.  gyvenamoji vieta (adresas),

7.4.  paso kopija,

7.5.  telefono numeris,

7.6.  el. pašto adresas,

7.7.  banko sąskaitos numeris,

7.8.  kūrinių autorystės duomenys,

7.9.  pseudonimas,

7.10.  teisių paveldėtojų vardai ir pavardės,

7.11.  biografijos duomenys,

7.12.  prisijungimo prie sistemos ir naudojimo duomenys,

 1. Asociacijos LATGA fondų pareiškėjai;

8.1.  vardas pavardė,

8.2.  asmens kodas,

8.3.  adresas,

8.4.  telefono numeris,

8.5.  el. paštas,

8.6.  banko sąskaitos numeris,

8.7.  lėšų panaudojimo informacija,

8.8.  kūrybinio projekto informacija,

8.9.  projekto vadovo informacija (vardas, pavardė, kontaktinė informacija);

8.10.  prisijungimo prie paraiškų sistemos duomenys.

 1. naujienlaiškių gavėjai;

9.1.  vardas ir pavardė,

9.2.  el. pašto adresas,

 1. potencialūs nariai;

10.1.  vardas ir pavardė,

10.2.  gyvenamoji vieta (adresas),

10.3.  telefono numeris,

10.4.  el. pašto adresas,

10.5.  informacija apie sukurtus ir viešai skelbiamus kūrinius,

 1. valdymo organų (taryba), priežiūros organų (revizijos komisija), ne priežiūros organų (etikos komisija) dalyviai

11.1.  vardas, pavardė,

11.2.  asmens kodas,

11.3.  adresas,

11.4.  el. pašto adresas,

11.5.  telefono numeris,

11.6.  banko sąskaitos numeris, išskyrus etikos komisiją:

11.7.  duomenys apie galimus interesų konfliktus,

11.8.  praėjusiais finansiniais metais iš kolektyvinio administravimo organizacijos gautas atlyginimas, kitos piniginės ar nepiniginės išmokos,

11.9.  praėjusiais finansiniais metais kolektyvinio administravimo organizacijos jiems, kaip teisių turėtojams, išmokėtos kolektyvinio administravimo pajamos.

 1. Asociacijos LATGA organizuojamų seminarų/diskusijų dalyviai:

12.1.  Vardas ir pavardė,

12.2.  El. pašto adresas.

 

Asociacija LATGA asmens duomenis gauna:

 • fiziškai, el. paštu, socialiniais tinklais, telefonu, Asociacijos LATGA portaluose ar kitais būdais tiesiogiai iš Jūsų (duomenų subjektų);
 • iš Jūsų atstovų (leidėjų, prodiuserių);
 • iš kūrinių naudotojų;
 • iš bibliotekų;
 • iš renginių organizatorių, bilietų platintojų, bei savivaldybių;
 • kitų Lietuvos ir užsienio autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacijų;
 • iš viešų šaltinių;
 • iš valstybės institucijų (valstybės registrų ir informacinių sistemų).

Asociacijos LATGA portaluose autorių teisių turėtojai asmeninėse paskyrose gali matyti, papildyti ir koreguoti savo pateiktus duomenis, keisti viešinamos informacijos nustatymus, registruoti kūrinius, o naudotojai gali matyti informaciją apie išrašytas sąskaitas, mokėtinas sumas.

Asociacija LATGA asmens duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja ATGTĮ bei kiti galiojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato arba nenustato kitaip, asmens duomenys saugomi

 • autorių teisių kolektyvinio administravimo tikslu – autoriaus gyvenimo metais ir 75 metus po autoriaus mirties;
 • korupcijos prevencijos tikslu – darbo sutarčių ir/ar kadencijos galiojimo metu bei 10 metų po to;
 • žmonių bei turto apsaugos užtikrinimo tikslu – iki 6 mėn.;
 • vidaus administravimo tikslu – darbo sutarties galiojimo metu bei 50 metų po to;
 • paramos organizavimo tikslu – paramos organizavimo ir paramos sutarties galiojimo metu bei 10 metų po to;
 • pagalbos bei konsultacijų teikimo tikslu – konsultacijų bei pagalbos teikimo metu ir 12 mėn. po to;
 • interneto svetainės ir portalų veikimo tikslu – sutikimo galiojimo metu;
 • darbuotojų atrankos tikslu – kol vykdoma atranka, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių;
 • tiesioginės rinkodaros tikslu – sutikimo galiojimo metu;
 • seminarų organizavimo tikslu – nuo registracijos į atitinkamą seminarą/ diskusiją, momento ir 1 mėnesį po minėto seminaro/diskusijos dienos.

Saugojimo laikotarpiui pasibaigus, sukaupti duomenys sunaikinami.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 3. prašyti ištaisyti netikslius savo duomenis;
 4. prašyti ištrinti asmens duomenis;
 5. prašyti apriboti duomenų tvarkymą;
 6. pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą;
 7. prieštarauti duomenų tvarkymui.

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės, gavus prašymą, įgyvendinamos nedelsiant, per protingą terminą.

Asociacija LATGA įsipareigoja nemokamai atsiliepti į Jūsų prašymą, išskyrus atvejus kai Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai. Tokiais atvejais Asociacija LATGA gali paprašyti pagrįsto mokesčio.

Kartu su prašymu, Jūs privalote pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo tapatybę. Jei prašymą pateikia Jūsų atstovas, Asociacija LATGA įsitikina šio teise Jus atstovauti.

Jei prašymą teikiate elektroninėmis priemonėmis atsakymą pateikiame taip pat elektronine forma, nebent pageidautumėte informaciją gauti kitaip.

V. Duomenų gavėjai

Asociacijos LATGA tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami šiems duomenų gavėjams:

 • autorių kūrinių naudotojams;
 • kitoms Lietuvos ir užsienio autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo organizacijoms, tarptautinėms informacinėms autorių duomenų bazėms, autorinio atlyginimo paskirstymo subjektams;
 • advokatams, notarams, antstoliams, skolų išieškojimo subjektams, kreditų biurams (CreditInfo ir CreditReform);
 • galiojančių teisės aktų numatyta tvarka dalis asmens duomenų yra viešinama asociacijos LATGA portaluose ir svetainėje;
 • Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai (LIBIS, ISBN, ISMN, ISSN kodai);
 • Asociacijos LATGA Tarybos paskirtai paraiškų vertinimo komisijai;
 •  kitoms įstaigoms pagal kompetenciją.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad autorių teisių turėtojų bei kūrinių naudotojų asmens duomenys teikiami į užsienio valstybių kolektyvino administravimo organizacijas, su kuriomis Asociacija LATGA yra sudariusi abipusio atstovavimo sutartis, tarptautinėms autorių duomenų bazėms bei autorinio atlyginimo paskirstymo subjektams. Teikimo tikslas: tarptautinis autorių teisių kolektyvinis administravimas. Teikiamų duomenų sąrašas: autoriaus vardas, pavardė, autoriaus gimimo ir mirties datos, kūrinių autorystės duomenys, taip pat duomenys apie surinktas už kūrinių naudojimą pinigines lėšas, kūrinių naudotojų duomenys. Duomenys gali būti teikiami į bet kurią pasaulio valstybę laikantis ADTAĮ, ATGTĮ ir BDAR nustatytų asmens duomenų perdavimui į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms keliamų reikalavimų. Asociacija LATGA gali teikti asmens duomenis ir duomenų tvarkytojams, kurie teikia mokymų, informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, debesų kompiuterijos ir panašias paslaugas ar tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu.

Tais atvejais kai duomenų valdytojas paveda tam tikras funkcijas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, duomenų tvarkytojui, sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis arba paslaugų sutartyje įterpiamos nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutartyje ar nuostatose dėl duomenų tvarkymo, numatomos duomenų tvarkytojo teisės ir pareigos, duomenų saugumo reikalavimai, duomenų tvarkymo procedūros, tvarkymo apimtis ir duomenų valdytojo nurodymai duomenų tvarkytojui.

VI. Privatumo politikos pasikeitimai

Asociacija LATGA pasilieka sau teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką.

Galiojanti, aktuali Privatumo politika redakcija skelbiama Asociacija LATGA interneto svetainėje www.latga.lt.

 

 

SLAPUKŲ POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Asociacija LATGA (toliau – LATGA) naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės https://www.latga.lt/ (toliau – Interneto svetainė) naudotojus (toliau – Asmenys) nuo kitų. Tokiu būdu LATGA gali užtikrinti malonesnę patirtį Asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.

Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

Informacija apie naudojamus slapukus

LATGA veikloje naudojami „analitiniai“ slapukai. Jie leidžia LATGA atpažinti ir suskaičiuoti lankytojus. Slapukų pagalba LATGA gali patobulinti Interneto svetainę, pavyzdžiui, užtikrinant, kad lankytojui būtų paprasčiau rasti ieškomą informaciją.

Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

Baigiamosios nuostatos

LATGA neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. LATGA taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su LATGA ar Asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

LATGA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią politiką.

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.